Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 237619
Публикувано на 22.01.2017 10:02
Посещения: 10
Вид на търга: таен
Обявление за публична продажба
по изпълнително дело No / изх.No: №3/2017/В
Публичен изпълнител Галин Георгиев (Териториална дирекция на НАП гр. Велико Търново, офис гр. Габрово) обявява за публична продан
Недвижими имоти,225 лв.,гр. Враца
Обявлението е активно
до 24.01.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Враца
Тип на имуществото:
Друго
Начална цена:
225.00 лв.
Депозит:
45.00 лв.
239228
Описание:

Сграда с друго предназначение /кланица/ - СГРАДА с идентификатор 12259.631.31.1

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
094/ 690 536
За огледи
[кога]от 18.01.2017 до 20.01.2017, от 13:00 до 16:00 часа
[къде]
Подаване на предложения
[кога]от 18.01.2017 до 24.01.2017
[къде]
Определяне на купувач
[кога] на 26.01.2017 00:00
34970
Описание на обявлението

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 3/16.12.2016 г. Подписаният Галин Стоянов Георгиев, главен инспектор по приходите в отдел „Държавни вземания” в качеството си на провеждащ продажбата, на основание Заповед № 1104/15.12.2016 г. на директора на ТД на НАП-Велико Търново, във вр. с чл. 3, ал. 1, т.13 и ал. 4 и чл. 10, ал.1, т. 16 от Закона за Националната агенция за приходите и чл. 243, 246 и 251, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) ОБЯВЯВА: Публична продажба чрез търг с тайно наддаване № 3/2017/В(68/16) по реда на чл. 251 – чл. 254 от ДОПК на недвижими имоти, отнети в полза на държавата с влезли в сила актове на съдебните органи. Оглед на имотите се извършва всеки присъствен ден от 18.01.2017 г. до 20.01.2017 г., от 13:00 ч. до 16:00 ч. по местонахождението на имотите. Депозитът за участие в търга се внася по банкова сметка на ТД на НАП – Велико Търново/ИРМ – гр. Видин: IBAN: BG37 IORT 8048 3387 3754 01,BIC:IORT8048 в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД до 24.01.2017 г. за всяка група от имоти поотделно. Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Офис – Видин, гр. Видин, ул. „6-ти Септември” № 12 от 18.01.2017 г. до 24.01.2017 г., от 9:00 ч. до 12:30 ч. и 13:00 ч. до 17:30 ч. или по пощата за всяка група от имоти поотделно. Разглеждането на предложенията и продажбата ще се проведе от 11:00 ч. на 26.01.2017 г. в сградата на Офис Видин, гр. Видин, ул. „6-ти Септември” № 12. Плащането на цената се извършва по посочената банкова сметка, в 7-дневен срок от продажбата след приспадане на внесения депозит. Условията за провеждане на търга, списък на имотите, продажната им цена и размера на депозита са на разположение в сградата на Офис Видин на ТД на НАП Велико Търново, гр. Видин, ул. „6-ти Септември” № 12, както и на страницата на НАП в Интернет: www.nap.bg в рубриката „Как да купя“. Телефон за контакт: 094/690 536

Онлайн са 107 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение