Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 238140
Публикувано на 19.12.2016 15:15
Посещения: 38
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Виктор Георгиев Георгиев с рег. No: 725 обявява за публична продан
Заведение,67500 лв.,ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Обявлението е активно
от 20.12.2016
до 20.01.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
ул.Христо Ботев 64
ет.1 , Велико Търново
Населено място:
град Велико Търново
Тип на имуществото:
Заведение
Начална цена:
67500.00 лв.
Площ (в кв.м):
123.000
239749
Описание:

НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в град Велико Търново, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.513.222.1.45 /едно, нула, четири, четири, седем, точка, пет, едно, три, две, две, две, точка, едно, точка, четири, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-86/19.09.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД 14-04-566/19.10.2011 г. на Началника на СГКК – Велико Търново, с административен адрес на имота: гр. Велико Търново, ПК 5000, ул. Христо Ботев № 64, ет. -1, обект Снек бар, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10447.513.222, с предназначение на поземления имот: За обществено хранене, брой нива на обекта: 2, посочена в документа площ: 123.45 кв. м /сто двадесет и три цяло и четиридесет и пет квадратни метра/, 260.61 кв. м /двеста и шестдесет цяло и шестдесет и една стотни квадратни метра/ ВЕДНО с прилежащите към имота 10.9837 % идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: НИВО 1: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта: няма, НИВО 2: на същия етаж – 10447.513.222.1.46, под обекта – няма, над обекта – 10447.513.222.1.1, 10447.513.222.1.2, 10447.513.222.1.3, 10447.513.222.1.4. СОБСТВЕНИК ИСМАР - 05 ЕООД C ЕИК 104630691 с адрес гр/с. ВЕЛИКО ТЪРНОВО ул. "Сливница" № 24, ИПОТЕКИ и други тежести за имотите: договор за наем от 28.11.2014 г. и възбрана по делото от 05.05.2015 г. НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 67 500 лв. с ДДС (шестдесет и седем хиляди и петстотин лева с данък добавена стойност).

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
062/ 650 629
Определяне на купувач
[кога] на 23.01.2017 08:30
201396
Онлайн са 127 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение