Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 238149
Публикувано на 19.12.2016 15:52
Посещения: 13
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Виктор Георгиев Георгиев с рег. No: 725 обявява за публична продан
Къща,18980 лв.,ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Обявлението е активно
от 20.12.2016
до 20.01.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
ул. Иван Панов 17, Велико Търново
Населено място:
град Велико Търново
Тип на имуществото:
Къщи и вили
Начална цена:
18980.00 лв.
Площ (в кв.м):
126.000
239758
Описание:

І. НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в град Велико Търново, ул. "Иван Панов" № 17 /седемнадесет/, а именно: от КЪЩА с ПРИСТРОЙКА откъм западната й страна, която пристройка е с идентификатор № 10447.511.135.2 и с 21 кв. м /двадесет и един квадратни метра/ площ, при граници по АГКК: 10447.511.135.3, 10447.511.136.1, 10447.511.139.2, а от къща със застроена върху 105 кв. м /сто и пет квадратни метра/, САМО: приземния етаж /бивше мазе/ с идентификатор № 10447.511.135.3.3, сега две стаи и кухня, заедно с пристройката, състояща се от: стая, мазе и тоалетна, която къща с пристройка е застроена върху ПИ 848 /осемстотин четиридесет и осем/ с площ от 174 /сто седемдесет и четири/ кв м, в строителен квартал 252 /двеста петдесет и втори/ по регулационния план на град Велико Търново, при граници на ПИ: от две страни ул. "Иван Панов" и наследници на Атанас Генчев, както и съответните на този имот идеални части от общите части на сградата и съответното право на строеж съобразно застроената площ на имота върху ПИ 848 /осемстотин четиридесет и осем/ с площ от 174 кв. м по ПУП на град Велико Търново; СОБСТВЕНИК Вергил Асенов Вергилов и Мирослава Колева Вергилова; ИПОТЕКИ и други тежести за имотите: договорна ипотека от 18.09.2008 г. в полза на „УниКредит Булбанк“ АД за сумата от 148643 лв., възбрана в полза на взискателя от 12.04.2013 г. и възбрана в полза на присъединения взискател „Юробанк България“ АД преобразувано от Алфа банка А. Е/Алфа Банка АД от 02.07.2014 г.; НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 18 980 лв. (осемнадесет хиляди деветстотин и осемдесет лева);

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
062/ 650 629
Определяне на купувач
[кога] на 23.01.2017 08:30
201413
Онлайн са 119 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение