Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 238152
Публикувано на 19.12.2016 16:06
Посещения: 11
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Петко Иванов Мачкърски с рег. No: 881 обявява за публична продан
Производствен имот,68886 лв.,ДЕВИН
Обявлението е активно
от 06.01.2017
до 06.02.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Девин
Тип на имуществото:
Промишлени обекти
Начална цена:
68886.00 лв.
Площ (в кв.м):
1562.000
239761
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20465.501.1573 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 1562 кв.м. (хиляда петстотин шестдесет и два квадратни метра), находящ се на адрес гр. Девин, ул. Армейска, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, при граници и съседи на поземления имот: имоти с идентификатори 20465.501.1574, 20465.501.1575, 20465.501.5097, ВЕДНО с построената в имота ДВУЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 20465.501.1573.1 с площ от 134 кв.м. (сто тридесет и четири квадратни метра), предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
0301/ 812 30
Определяне на купувач
[кога] на 07.02.2017 11:00
201419
Онлайн са 145 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение