Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 238824
Публикувано на 27.12.2016 16:17
Посещения: 12
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Звезделина Стефанова Парашкевова-Василева с рег. No: 734 обявява за публична продан
Едностаен апартамент,10200 лв.,ГАБРОВО
Обявлението е активно
от 08.01.2017
до 08.02.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
бул. Трети март 27А
вх.А, ет.5, ап.7 , Габрово
Населено място:
град Габрово
Тип на имуществото:
Едностайни
Начална цена:
10200.00 лв.
Площ (в кв.м):
28.000
240433
Описание:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.550.287.1.126 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петдесет точка двеста осемдесет и седем точка едно точка сто двадесет и шест/ по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на Изп. директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-07-684/12.06.2008г. на Началника на СК - Габрово с адрес гр. Габрово, бул. „Трети март” № 27А /двадесет и седем – „А”/, вход „А”, ет. 5 /пет/, ап. 7 /седем/, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.550.287 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петдесет точка двеста осемдесет и седем/, предназначение: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, състоящ се от: една стая и сервизни помещения, брой нива на обекта:1 /едно/, площ 28,79 /двадесет и осем цяло и седемдесет и девет стотни/ кв.м., заедно с прилежащи части: МАЗА с площ 7,18 /седем цяло и осемнадесет стотни/ кв.м. и 0,520% /нула цяло петстотин и двадесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор 14218.550.287.1.24, под обекта: имот с идентификатор 14218.550.287.1.18, над обекта: имот с идентификатор 14218.550.287.1.30, а по акт за собственост: отдолу – апартамент № 7 /седем/ от четвърти етаж, отгоре – апартамент № 7 /седем/ от шести етаж, югоизток – двор, северозапад – коридор, североизток – двор, югозапад – апартамент № 8 /осем/ от пети етаж.НАЧАЛНА ЦЕНА: 10 200 (десет хиляди и двеста) лева.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
066/ 802 880
Определяне на купувач
[кога] на 09.02.2017 11:00
202130
Онлайн са 138 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение