Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 238930
Публикувано на 28.12.2016 12:49
Посещения: 14
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Стоян Благоев Якимов с рег. No: 844 обявява за публична продан
Земеделска земя,6600 лв.,Лозен
Обявлението е активно
от 29.12.2016
до 29.01.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Горни Лозен
Тип на имуществото:
Земеделска земя
Начална цена:
6600.00 лв.
Площ (в кв.м):
2160.000
240539
Описание:

О Б Я В Л Е Н И Епо изп. дело № 20168440400040 Подписаната Помощник – Частен съдебен изпълнител Ирина Парапунова при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 15.05.2016 г., собственост на Таня Манолова Живкова, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44063.6204.377, съгласно Скица на поземлен имот № 42783/22.12.2011 г., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД- 18- 46/18.08.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, в земеделска територия обработваема земя, начин на трайно ползване НИВА, извън регулация четвърта категория находяща се в село Лозен, град София, местността "КРИВА РЕКА", съставляваща имот № 207018 /две, нула, седем, нула, едно, осем/ по плана за земеразделяне на село Лозен, с площ 2 160 /две хиляди сто и шестдесет/ квадратни метра, при съседи: имот № 207019 - нива на наследници на Велко Митрев Пенев /Малкочов/, имот № 207014 - нива на наследници на Гюро Вълчанов Панев, имот № 207011 - нива на наследници на Трайко Вълчанов Панев и имот № 207026 - Полски път на Община София, район "Панчарево" и при съседи, съгласно Скица № 42783/22.12.2011 г.: 44063.6204.373, 44063.6204.378, 44063.6204.384, 44063.6204.370; ограничения при ползването на имота, основания Електропровод 400 kV с една тройка. На 30 метра от двете страни до крайните проводници или на 41 метра от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжение и засажда високостеблена растителност.Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести:Възбрана № 126, том 4, дв. вх. рег. № 11574 от 08.03.2016 г. в полза на взискателя -„Уникредит булбанк” АД и Възбрана № 93, том 3, дв. вх. рег. № 3400 от 07.02.2012 г.ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 6 600.00 лв. /шест хиляди и шестстотин/ лв.Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 31.01.2017 г. в началото на работния ден, като започва на 30.12.2016 г. и завършва на 30.01.2017 г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан след предварителна уговорка на тел: 0887 600 262. За пазач на имота е определен Евгений Красимиров Евгениев. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, BG57UNCR70001520546988, BIC КОД: UNCRBGSF, с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20168440400040. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. На 31.01.2017 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
0700 20 844
Определяне на купувач
[кога] на 31.01.2017 07:00
202243
Онлайн са 104 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение