Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 238946
Публикувано на 28.12.2016 15:21
Посещения: 14
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Людмила Тодорова Мурджанова с рег. No: 819 обявява за публична продан
Офис,172500 лв.,ПЛОВДИВ
Обявлението е активно
от 31.12.2016
до 31.01.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
бул. Марица 93
ет.2 , Пловдив
Населено място:
град Пловдив
Тип на имуществото:
Офиси
Начална цена:
172500.00 лв.
Площ (в кв.м):
99.000
240555
Описание:

СОС с идентификатор 56784.506.1310.1.17, гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив По кадастрлната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед РД-18-48 / 03.06.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на имота : гр.Пловдив, п.к. 4000, бул.Марица №93, ет.2, Самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.506.1310, Предназначение на самостоятелния обект : за търговска дейност, Брой нива на обекта: 1 Посочена в документа площ : 98.60 кв.м., Прилежащи части : склад № 3 с площ от 27.6 кв.м. и 8.14 % ид.ч. от общите часати на сградата и правото на строеж, стар идентификатор – няма, Ниво: 1 Съседни самостоятелни обекти в сградата : На същия етаж : 56784.506.1310.1.1, Под обекта : 56784.506.1310.1.14, Над обекта : 56784.506.1310.1.3, който недвижим имот е описан в Нотариален акт за учредяване на договрна ипотека, вписан в СВ/АВ Пловдив по д акт № 192, том 14 / 2008 г. по следния начин :Магазин с офис, разположен на първия жилищен етаж- западен, в четириетажна с партерен и и два мансардни етажа жилищна сграда със застроена площ по графични данни 187 кв.м., находяща се в гр.Пловдив,бул.Марица №93, построена в урегулиран поземлен имот / УПИ/ , целият с площ от 285 кв.м. съставляващ УПИ IX-2063, по регулационния план на грПловдив- Пета градска част, одобрен със Заповед ОА-424/17.03.1994г, при граници по документ за собственост: наследници на Павел Петров, Есю Мандажиев, Матея Драганов и бул.Марица, който магазин е със застроена площ от 98.60 кв.м. при граници: от изток- ап.№1, от запад- калкан, от север -двор, от юг- улица, заедно със Склад №3 с площ от 27.60кв.м. свързани помежду си с вътрешно стълбище, при граници: от изток- изба №7, от запад- калкан, от север- изба №1, от юг- улица, както и ведно с 8.14% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху гореописания УПИ

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
032/ 624 161
Определяне на купувач
[кога] на 01.02.2017 14:00
202259
Онлайн са 189 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение