Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 239149
Публикувано на 03.01.2017 08:09
Посещения: 9
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Силвия Велчева Косева с рег. No: 809 обявява за публична продан
Земеделска земя,1404 лв.,Върбовка
Обявлението е активно
от 01.01.2017
до 01.02.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
общ. Павликени,с. Върбовка
Населено място:
с. Върбовка
Тип на имуществото:
Земеделска земя
Начална цена:
1404.00 лв.
Площ (в кв.м):
3900.000
240758
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 190001 (сто и деветдесет хиляди и едно), намиращ се в землището на с. ВЪРБОВКА с ЕКАТТЕ 12783, о бщ. ПАВЛИКЕНИ, в местността „ПОД СЕЛО“, с площ 3,900 дка (три декара и деветстотин квадратни метра), съгласно Скица № К16544/12.12.2012 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Павликени, с начин на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ, с категория на земята при неполивни условия: Трета, при граници и съседи, съгласно гореописаната скица: имот № 000281 – Канал на МЗХ – ХМС, имот № 191024 – Нива на Българско училищно настоятелство при ОУ „Филип Тотю”, имот № 190002 – Изоставени трайни насаждения на „Универсал Пенев” ЕООД, имот № 000319 – Дере на Община Павликени.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
062/ 605 080
Определяне на купувач
[кога] на 03.02.2017 09:00
202481
Онлайн са 208 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение