Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 239152
Публикувано на 03.01.2017 08:18
Посещения: 11
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Силвия Велчева Косева с рег. No: 809 обявява за публична продан
Земеделска земя,942.48 лв.,Върбовка
Обявлението е активно
от 01.01.2017
до 01.02.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
общ. Павликени,с. Върбовка
Населено място:
с. Върбовка
Тип на имуществото:
Земеделска земя
Начална цена:
942.48 лв.
Площ (в кв.м):
2310.000
240761
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 132006 (сто тридесет и две хиляди и шест), намиращ се в землището на с. ВЪРБОВКА с ЕКАТТЕ 12783, общ. ПАВЛИКЕНИ, в местността „КОСМАТИЦА“, с площ 2,310 дка (два декара и триста и десет квадратни метра), съгласно Скица № К16542/12.12.2012 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Павликени, с начин на трайно ползване: ОВОЩНА ГРАДИНА, с категория на земята при неполивни условия: Пета, при граници и съседи, съгласно гореописаната скица: имот № 132007 – Овощна градина на наследници на Серафим Тодоров Даскалов, имот № 132005 – Овощна градина на „Рачев – 2” ООД, имот № 132004 – Овощна градина на Пенка Йорданова Стоянова и др. и имот № 000494 – Полски път на Община Павликени. Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
062/ 605 080
Определяне на купувач
[кога] на 03.02.2017 09:00
202484
Онлайн са 176 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение