Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 239163
Публикувано на 03.01.2017 10:50
Посещения: 5
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Георги Нацков Борисов с рег. No: 722 обявява за публична продан
Производствен имот,811387.5 лв.,ВРАЦА
Обявлението е активно
от 07.01.2017
до 07.02.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте) сканирано обявление-лист:2(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Враца
Населено място:
град Враца
Тип на имуществото:
Промишлени обекти
Начална цена:
811387.50 лв.
Площ (в кв.м):
15404.000
240772
Описание:

15446/16806 ИД.Ч. ОТ Поземлен имот с идентификатор 12259.1021.100 съгласно скица 8131 от 29.12.2009 по КК на КР, одобрени със заповед РД-18-43/16.09.2005г. на ИД на АК , а по доказателствен материал дворно място – идеална част от парцел І, вд.пл.№5013 в квартал 7 по плана на гр.Враца, с идентификатор 12259.1021.100 с площ 16 760кв.м., при граници и съседи от две страни улица, УПИ VII-5013, УПИ IV-5012, УПИ V-5012 и УПИ VI-5013 ведно с построените в него сгради:-Първи етаж от битова сграда с автоматични везни с идентификатор 12259.1021.100.21.1, попадащ в сграда с идентификатор 12259.1021.100.21 в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.100, масивна, монолитна, двуетажна с навеси към нея, където са разположени кантари. В общия обем на партера са реализирани лаборатория за изследване на зърно, ел.лаборатория и битово помещение със застроена площ на партера 158кв.м., застроена площ на навеса 81,10кв.м., а поскица сграда със застроена площ 160кв.м.-БЛОК №2 с идентификатор 12259.1021.100.15, попадащ в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.100, състоящ се от главен корпус с елеваторна кула, ж.п. разтоварище, ж.п. товарище и авторазтоварище със застроена площ 770кв.м. и разгърната застроена площ 2305квм.м, а по скица със застроена площ 799кв.м. на един етаж.-БЛОК №1 с идентификатор 12259.1021.100.13, попадащ в поземлен имот и дентификатор 12259.1021.100, силоз за меки компоненти и зърно, масивна стоманобетонова конструкция без посочена площ по докумен за собственост, а по скица със застроена площ 651кв.м. на четири етажа.-БЛОК №3 на един етаж, с идентификатор 12259.1021.100.16, попадащ в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.100, състоящ се от склад за готова продукция и минерално отделение със застроена площ 760кв.м. и разгъната застроена площ 760кв.м., а по скица със застроена площ 85кв.м.-СГРАДА КОМПРЕСОРНО ОТДЕЛЕНИЕ с идентификатор 12259.1021.100.17, попадащ в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.100, на един етаж със застроена площ 80кв.м., долепена до блок №3, а по скица 70кв.м.-СГРАДА ВЪТРЕШЕН ДВОРЕН КЛОЗЕТ на един етаж, състояща се от мъжка и дамска тоалетна, със застроена площ от 42кв.м. -ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ СГРАДА ПОРТИЕРНА с идентификатор 12259.1021.100.20, попадаща в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.100, на един етаж, със застроена площ 95кв.м. и разгъната застроена площ 95кв.м., а по скица 65кв.м., КАТО ПЛОЩТА НА ОБОСОБЕНАТА ЧАСТ Е 30.8Окв.м..-БИТОВА СГРАДА С БАНЯ с идентификатор 12259.1021.100.18, попадаща в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.100, на един етаж, със застроена площ 120кв.м., а по скица 118кв.м.-ВТОРИ ЕТАЖ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА на три етажа, с идентификатор на етажа 12259.1021.100.1.1, попадащ в сграда с идентификатор 12259.1021.100.1 в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.100 със застроена площ 330кв.м.-ТРЕТИ ЕТАЖ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА на три етажа с идентификатор на етажа 12259.1021.100.1.2, попадащ в сграда с идентификатор 12259.1021.100.1 в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.100 със застроена площ 330кв.м.-СГРАДА СКЛАД МТС с идентификатор 12259.1021.100.4, попадаща в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.100, на един етаж, с инв.№1, със застроена площ 170кв.м. и разгъната застроена площ 170кв.м., а по скица 165кв.м.-НАВЕС КТП с идентификатор 12259.1021.100.8, попадащ в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.100 със застроена площ 504кв.м., а по скица 64кв.м.-СГРАДА РМЦ, с идентификатор 12259.1021.100.5 и ТРАФОПОСТ с идентификатор 12259.1021.100.6, попадащи в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.100, на един етаж, работилници 6 броя, гаражни клетки 2 броя, със застроена площ 780кв.м., а по скица сграда с идентификатор 12259.1021.100.5 със застроена площ 671кв.м. и сграда с идентификатор 12259.1021.100.6 със застроена площ 129кв.м.-СГРАДА РАБОТИЛНИЦА С НАВЕС с идентификатор 12259.1021.100.7, попадаща в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.100, на един етаж, със застроена площ от 185кв.м., а по скица с площ 114кв.м.Забележка: гореописаният поз. имот с СГКК е с идентификатор 12259.1021.357 и площ 15448кв.м., който, след налагане на възбраната, е променен.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
092/ 620 996
Определяне на купувач
[кога] на 08.02.2017 13:30
202496
Онлайн са 144 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение