Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 239172
Публикувано на 03.01.2017 11:09
Посещения: 18
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Стефан Димитров Горчев с рег. No: 825 обявява за публична продан
Заведение,210000 лв.,Маноле
Обявлението е активно
от 07.01.2017
до 07.02.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
ул. 1-ва,с. Маноле
Населено място:
с. Маноле
Тип на имуществото:
Заведение
Начална цена:
210000.00 лв.
Площ (в кв.м):
693.000
240781
Описание:

ИД 20168250400029Сгради, находящи се в поземлен имот с идентификатор 47086.502.1 (четири, седем, нула, осем, шест, точка, пет, нула, две, точка, едно) по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Маноле, община Марица, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Маноле, п.к. 4137, ул. „1-ва“, с площ: 11998 кв.м. (единадесет хиляди деветстотин деветдесет и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Обществен селищен парк, градина, номер по предходен план: квартал: 52 (петдесет и втори), парцел – I (първо римско), при съседи на поземления имот: 47086.502.248, 47086.502.247, 47086.502.246, 47086.502.355, 47086.502.1081, 47086.502.500, а именно:- Сграда с идентификатор 47086.502.1.1 (четири, седем, нула, осем, шест, точка, пет, нула, две, точка, едно, точка, едно) по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Маноле, община Марица, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Маноле, п.к. 4137, ул. „1-ва“, със застроена площ 481 кв.м. (четиристотин осемдесет и един квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: Сграда за обществено хранене; - Сграда с идентификатор 47086.502.1.3 (четири, седем, нула, осем, шест, точка, пет, нула, две, точка, едно, точка, три) по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Маноле, община Марица, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Последно изменение със заповед: КД-14-16-554/11.03.2010 г., с адрес на сградата: с. Маноле, п.к. 4137, ул. „1-ва“, със застроена площ 212 кв.м. (двеста и дванадесет квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: Сграда за обществено хранене, стар идентификатор: 47086.502.1.2 (четири, седем, нула, осем, шест, точка, пет, нула, две, точка, едно, точка, две);Гореописаните недвижими имоти съгласно Акт за собственост, съставляват: Масивна сграда, с предназначение – Ресторант с площ от 420 кв. м. (четиристотин и двадесет квадратни метра) и навес с площ от 135 кв. м. (сто тридесет и пет квадратни метра), находящи се в с. Маноле, община Марица, област Пловдивска, построени в УПИ I (първи) – парк, 775 (седемстотин седемдесет и пет) – ресторант „Дъбака“ от кв. 78 (седемдесет и осем), бивш кв. 52 (петдесет и втори) по плана на с. Маноле, община Марица, област Пловдивска, одобрен със Заповед № 289/1978 год. и Решение 23/18.12.2003 год., и прилежащите към тези обекти подобрения, имащи обслужващ характер – открита площадка, облицована с базалтова настилка – лятна градина, със застроена площ от 860 кв. м. (осемстотин и шестдесет квадратни метра), с инсталирано районно осветление, при граници на площадката: от север – шосе Пловдив – Маноле, от юг – ресторант, от изток – басейн, от запад – навес, КАКТО и ограда на каменна основа, разположена в северната част на лятната градина, открит навес с площ от 90 кв. м. (деветдесет квадратни метра), разположен в западната част на комплекса, бетонов басейн за жива риба с площ от 54 кв. м. (петдесет и четири квадратни метра), при граници на сградата: от две страни – улици, и парк.Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 210 000 лева (двеста и десет хиляди лева), съставляваща 80 % от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 485 във вр. с чл. 468, ал. 1 и чл. 494 от ГПК.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
032/ 650 072
Определяне на купувач
[кога] на 08.02.2017 15:00
202505
Онлайн са 184 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение