Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 239502
Публикувано на 05.01.2017 09:00
Посещения: 13
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Мариана Стефанова Обретенова-Георгиева с рег. No: 758 обявява за публична продан
Офис,27000 лв.,АСЕНОВГРАД
Обявлението е активно
от 07.01.2017
до 07.02.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
пл.Академик Н. Хайтов3
ет.3, обект 3 , Асеновград
Населено място:
град Асеновград
Тип на имуществото:
Офиси
Начална цена:
27000.00 лв.
Площ (в кв.м):
38.000
241111
Описание:

ОФИС № 3/три/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 00702. 518.162.1.71 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, седем, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.04г. (три-ста, тире, пет, тире, петдесет и две, наклонена черта, осми юли две хиляди и четвърта годи-на), на Изпълнителния директор на АК-последно изменение със Заповед КД-14-16-435/ 08.07.09 г./буква „К”, буква „Д”, тире, четиринадесет, тире, шестнадесет, тире четиристотин тридесет и пет, наклонена черта, осми юли две хиляди и девета година/ на НАЧАЛНИКА НА СГКК-ПЛОВДИВ, с административен адрес: гр. Асеновград, п.к. 4230 /четири хиляди двеста и тридесет/, пл. „Академик Н. Хайтов” № 3 /три/, ет. 3 /трети/, обект 3/три/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 00702. 518. 162 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две/ с площ на имота: 38,00кв.м/тридесет и осем квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: За Офис; брой нива на обекта: едно, ведно с 0.763%/нула цяло седемстотин и шестдесет и три хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата; ведно с 1.229%/едно цяло двеста двадесет и девет хилядни процента/ идеални части от прилежащите общи части на магазините и офисите в сградата. При съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: самостоятелен обект с иденти-фикатор 00702.518.162.1.70 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, седем, нула). Под обекта: самостоятелен обект с идентификатор № 00702.518.162.1.67 (нула, нула, седем, нуда. две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, едно,шест,десет): Над обекта - самостоятелен обект с идентификатор № 00702.518.162.1.38(нула. нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, три, осем): Стар идентификатор: Няма, а съгласно описание по документ за собственост: ОФИС № 3/три/ по одобрени проекти, представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 00702.518.162.1.71 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, седем, едно), с административен адрес: гр. Асеновград, общ. Асеновград, площад „Академик Н. Хайтов“, построен в построената до степен на завършеност груб строеж стоманобетонова десететажна сграда - “МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА” с идентификатор - 00702.518. 162.1 (нула нула седемстотин и две, точка петстотин и осемнадесет, точка, сто шестдесет и две, точка, едно), построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 00702.518.162 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две/, находящ се в град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, по кадастрална карта. одобрена със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. /триста, тире, пет, тире, петдесет и две от осми юли две хиляди и четвърта година/ на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр. Пловдив, с площ по кадастрална карта 1081/хиляда осемдесет и един квадратни метра), с трайно предназначение - урбанизирана територия, начин на трайно ползване - за друг обществен обект, комплекс, стар идентификатор пл.№ 518.053 /петстотин и осемнадесет, точка, нула петдесет и три/, кв. 199 /сто деветдесет и девети/, парцел III /трети/ - обществено обслужване, с административен адрес: град Асеновград, площад ‘'Академик Н.Хайтов”, при съседи за имота: имот № 518.161; имот № 518.159; имот № 518.157; имот № 518.158, която сграда е изградена съгласно одобрените проекти и Разрешение за строеж № 622/19.12.05г. издадено от главния архитект на община Асеновград по одобрени проекти от 16.12.05г. допълнено с разрешение за преустройство по време на строителство от 27.09.07 г. на Главния архитект на Община Асеновград по одобрени проекти от 27. 09. 07г., разрешение за преустройство по време на строителство от 11.03.09г. на Главния архитект на Община Асеновград по одобрени проекти от 11.03.09г., разрешение за преустройство по време на строителство от 01.05.09г. на Главния архитект на Община Асеновград по одобрени проекти от 01.05.09г., разположен на етаж 3/три/ - кота +6,50 /кота плюс шест цяло и петдесет/, с предназначение- За Офис, със застроена площ по кадастрална карта 38 тридесет и осем/ квадратни метра, състоящ се от една стая, санитарен възел, със съседни обекти на същия етаж: 070/седемдесет/, под обекта: 010 /десет/ и 011 /единадесет/, над обекта: 038/тридесет и осем/, ВЕДНО с прилежащите му 0.763% / нула цяло и седемстотин шестдесет и три хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 4,29 / четири цяло двадесет и девет стотни/ квадратни метра и 1.229% /едно цяло и двеста двадесет и девет хилядни процента/ идеални части от прилежащите обши части на магазините и офисите в сградата, равняващи се на 7.54/ седем цяло и петдесет и четири стотни/ квадратни метра, ВЕДНО с 0,743%/ нула цяло и седемстотин четиридесет и три хилядни процента/ идеални части от поземления имот, в който е построена сградата.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
032/ 262 426
Определяне на купувач
[кога] на 09.02.2017 13:00
202868
Онлайн са 166 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение