Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 239649
Публикувано на 06.01.2017 12:35
Посещения: 16
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Татяна Бориславова Кирилова с рег. No: 815 обявява за публична продан
Двустаен апартамент,33440 лв.,ПЛЕВЕН
Обявлението е активно
от 20.01.2017
до 20.02.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте) сканирано обявление-лист:2(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
ж.к.Мара Денчева
бл.314, вх.В, ет.4, ап.10 , Плевен
Населено място:
град Плевен
Тип на имуществото:
2-стаен апартамент
Начална цена:
33440.00 лв.
Площ (в кв.м):
67.000
241258
Описание:

О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 1477 / 2010 г. с Изх. № 169/ 06.01.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 21.01.2017г. до 17.00 часа на 21.02.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов” №25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПЕТРОВ и СИЛВИЯ ЛЮБОМИРОВА ПЕТРОВА и двамата от гр. Плевен, област Плевенска, ж.к. "Кайлъка" бл.314, вх.В, ет.4, ап.10, а именно: АПАРТАМЕНТ № 10 (десет) на четвъртия етаж, във вход "В", в жилищен блок № 314 (триста и четиринадесет), находящ се в град Плевен, Община Плевен, Плевенска област, ж.к. "Кайлъка", в квартал 428 (четиристотин двадесет и осем) от РЗП на града, който апартамент се състои от дневна, спалня, кухня, сервизни помещения със застроена площ 66,90 кв.м. (шестдесет и шест цяло и деветдесет стотни кв. метра), при съседи: север - двор; юг - двор; изток - вход "Б"; запад - стълбище, площадка на IV етаж и ап. 11, заедно с припадащите се МАЗЕ №10 (десет) с 9,98 кв.м (девет цяло и деветдесет и осем стотни кв.м) светла площ, при съседи: север - мазе 11, юг-двор, изток - мазе 9, запад-двор, и ТАВАН № 10 (десет) с площ 8,10 кв.м (осем цяло и десет стотни кв. метра), при съседи: север – коридор, тавани, юг - двор, изток - таван 9, запад - таван 11, заедно с припадащите се 3,59 % (три цяло и петдесет и девет стотни процента) идеални части от общите части на сградата и от съответното право на строеж върху мястото. Съгласно Схема № 193/10.01.2011г. на Служба по геодезия, картография и кадастър-гр.Плевен, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56722.666.20.3.10 по кадастралната карта на гр.Плевен, одобрена със Заповед № РД-18- 71/06.06.2008г. на Изпълнителния Директор на Агенция по кадастъра, с адрес на имота: град Плевен, ж.к.“Мара Денчева", бл.314, вх.В, ет.4, ап.10, който самостоятелен обект попада в сграда №3, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56722.666.20, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта:1, с площ по документ 66.90 кв.м., прилежащи части: Мазе №10-9.98 кв.м: Таван №10- 8.10 кв.м, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор № 56722.666.20.3.11; под обекта имот с идентификатор № 56722.666.20.3.7; над обекта №56722.666.20.3.13. - при първоначална цена – 33 440 лева /тридесет и три хиляди четиристотин и четиридесет лева./ Тежести за имота: Договорна ипотека том 7, акт №140/2006г.в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД; възбрана том1, №18/2011г. в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД; възбрана том1, №131/2011г.в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД; възбрана том 2, №9/2011г. в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, съгласно удостоверение за тежести на Агенция Вписвания Имотен Регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. в град Плевен, на горепосочен адрес, при управителя Димитър Петров. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело №20108150401477/2010 г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 22.02.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача.Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
064/ 806 778
Определяне на купувач
[кога] на 22.02.2017 07:45
203025
Онлайн са 102 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение