Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 239665
Публикувано на 06.01.2017 15:51
Посещения: 22
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Венцислав Йорданов Маринов с рег. No: 833 обявява за публична продан
Къща,98853 лв.,РУСЕ
Обявлението е активно
от 16.01.2017
до 16.02.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Русе
Тип на имуществото:
Къщи и вили
Начална цена:
98853.00 лв.
Площ (в кв.м):
173.000
241274
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.4.1135 /шест три четири две седем точка четири точка едно едно три пет/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Двадесет и четвърти май, с площ 932 кв.м /деветстотин тридесет и два квадратни метра/; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: 404900, кв. 690, със съседи: 63427.4.1258, 63427.4.1134, 63427.4.1136, 63427.4.1137, 63427.4.1138, заедно със сградата попадаща в имота - СГРАДА с идентификатор 63427.4.1135.1 /шест три четири две седем точка четири точка едно едно три пет точка едно/, със застроена площ: 173 кв.м. /сто седемдесет и три квадрани метра/, брой етажи: 3 /три/, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ, а по договорна ипотека – ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 1.000 дка /един декар/, няходящо се в гр. Русе, община Русе, в местността „ПОД ЛЕВЕНТА“, по ул. „24 май“ № 23 /двадесет и три/, в квартал „Дружба II“, съставляващо съгласно скица УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ X-490 /десет римско тире четиристотин и деветдесет арабско/, от квартал 690 /шестотин и деветдесет/ по регулационния план на гр.Русе, при граници: УПИ XI-493, УПИ VI-491, УПИ VII-489 и ул. „24-ти май“, заедно с ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА НА ТРИ ЕТАЖА със застроена площ 172 кв.м /сто седемдесет и два квадратни метра/. ЦЕНА: 98 853.00 лв.учредена Договорна ипотека в полза на Райфайзенбанк ЕАД, в размер на 43 534 лева. Определям всеки понеделник и вторник от 16:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота. по изпълнително дело 20168330400175

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
082/ 822 699
Определяне на купувач
[кога] на 17.02.2017 10:00
203041
Онлайн са 153 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение