Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 239705
Публикувано на 09.01.2017 08:58
Посещения: 2
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Стефан Димитров Горчев с рег. No: 825 обявява за публична продан
Парцел,20976 лв.,Караджалово
Обявлението е активно
от 14.01.2017
до 14.02.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Караджалово
Тип на имуществото:
Парцели
Начална цена:
20976.00 лв.
Площ (в кв.м):
1730.000
241314
Описание:

ИД 20158250400265 - 4. Парцел № 1 (първи) от масив № 19 (деветнадесети) по плана на Стопански двор на село Караджалово, Община Първомай, област Пловдив, с площ от 1,730 дка (един декар и седемстотин и тридесет квадратни метра), пета категория, при граници: парцел № 12 – свободна площ, парцел № 2 – овчарник, път № 14 – полски пътища, ведно с построената в парцела стопанска постройка – овчарник със застроена площ от 455 кв. м. (четиристотин петдесет и пет квадратни метра) – описание по акт за собственост, а съгласно Скица № К01803/13.01.2016 г. издадена от ОСЗ Първомай, представлява: имот № 190001 (едно, девет, нула, нула, нула, едно), находящ се в местността „ГОРНИ ГЕРЕНИ“ в землището на с. Караджалово с ЕКАТТЕ 36230, общ. Първомай, с площ от 1,730 дка (един декар и седемстотин и тридесет квадратни метра), с начин на трайно ползване: овцеферма, категория на земята при неполивни условия: пета, при граници и съседи: имот № 000160 – пасище, мера, имот № 190012 – полски път, имот № 190002 – овцеферма, ведно с построената в имота сграда, а именно: овчарник със застроена площ 451 кв.м. (четиристотин петдесет и един квадратни метра), ведно с всички подобрения и приращения в имота.Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 20976 лева (двадесет хиляди деветстотин седемдесет и шест лева) с включен съответен ДДС върху данъчната основа, съставляваща 80 % от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 485 във вр. с чл. 468, ал. 1 и чл. 494 от ГПК. Посочената цена от 20976 лева (двадесет хиляди деветстотин седемдесет и шест лева) с включен съответен ДДС върху данъчната основа, представлява сборът от началната цена без вкл. ДДС за процесните недвижими имоти в размер на 19980 лв. (деветнадесет хиляди деветстотин и осемдесет лева) и ДДС върху 830 кв. м. (осемстотин и тридесет квадратни метра) площ от ПИ в размер на 996 лв. (деветстотин деветдесет и шест лева) ДДС при данъчна основа от 4980 лв. (четири хиляди деветстотин и осемдесет лева). За 900 кв.м. (деветстотин квадратни метра) площ от ПИ – терен под сгради и прилежаща им площ, както и за стари сгради не се начислява ДДС, тъй като са освободени доставки по смисъла на чл. 45 ЗДДС.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
032/ 650 072
Определяне на купувач
[кога] на 15.02.2017 13:00
203081
Онлайн са 188 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение