Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 239709
Публикувано на 09.01.2017 09:16
Посещения: 10
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Стефан Димитров Горчев с рег. No: 825 обявява за публична продан
Парцел,30816 лв.,Караджалово
Обявлението е активно
от 14.01.2017
до 14.02.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Караджалово
Тип на имуществото:
Парцели
Начална цена:
30816.00 лв.
Площ (в кв.м):
2180.000
241318
Описание:

ИД 20158250400265 - Парцел № 9 (девети) от масив № 19 (деветнадесети) по плана на Стопански двор на село Караджалово, Община Първомай, област Пловдив, с площ от 2,180 дка (два декара и сто и осемдесет квадратни метра), пета категория, при граници: път № 13, парцел № 7 – тоалетна, парцел № 12 – свободна площ, парцел № 10 – битова сграда, парцел № 8 – помпена станция, парцел № 11 – овчарник, ведно с построената в парцела стопанска постройка – сеновал със застроена площ от 540 кв. м. (петстотин и четиридесет квадратни метра) – описание по акт за собственост, а съгласно Скица №К01807/13.01.2016 г., издадена от ОСЗ Първомай, представлява: имот № 190009 (едно, девет, нула, нула, нула, девет), находящ се в местността „ГОРНИ ГЕРЕНИ“, в землището на с. Караджалово с ЕКАТТЕ 36230, общ. Първомай, с площ от 2,180 дка (два декара и сто и осемдесет квадратни метра), с начин на трайно ползване: стопански двор, категория на земята при неполивни условия: пета, при граници и съседи: имот № 190008 – водостоп. съор., имот № 190013 – полски път, имот № 190007 – стопански двор, имот № 000160 – пасище, мера, имот № 190011 – овцеферма, ведно с построената в имота сграда, а именно: сграда с друго предназначение със застроена площ 516 кв.м. (петстотин и шестнадесет квадратни метра), ведно с всички подобрения и приращения в имота.Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 30816 лева (тридесет хиляди осемстотин и шестнадесет лева) с включен съответен ДДС върху данъчната основа, съставляваща 80 % от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 485 във вр. с чл. 468, ал. 1 и чл. 494 от ГПК. Посочената цена от 30816 лева (тридесет хиляди осемстотин и шестнадесет лева) с включен съответен ДДС върху данъчната основа, представлява сборът от началната цена без вкл. ДДС за процесните недвижими имоти в размер на 29280 лв. (двадесет и девет хиляди двеста и осемдесет лева) и ДДС върху 1280 кв. м. (хиляда двеста и осемдесет квадратни метра) площ от ПИ в размер на 1536 лв. (хиляда петстотин тридесет и шест лева) ДДС при данъчна основа от 7680 лв. (седем хиляди шестстотин и осемдесет лева). За 900 кв.м. (деветстотин квадратни метра) площ от ПИ – терен под сгради и прилежаща им площ, както и за стари сгради не се начислява ДДС, тъй като са освободени доставки по смисъла на чл. 45 ЗДДС.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
032/ 650 072
Определяне на купувач
[кога] на 15.02.2017 13:00
203085
Онлайн са 108 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение