Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 239913
Публикувано на 10.01.2017 14:47
Посещения: 15
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Стефан Димитров Горчев с рег. No: 825 обявява за публична продан
Земеделски имот,480 лв.,Виница
Обявлението е активно
от 14.02.2017
до 14.03.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Виница
Тип на имуществото:
Земеделски имот
Начална цена:
480.00 лв.
Площ (в кв.м):
2000.000
241522
Описание:

И.Д. 20128250400885-2012 г. ½ ид. ч. (една втора идеална част) от НИВА в местността „ТЕРЛИКА" с площ от 2,000 дка (два декара), четвърта категория, парцел № 134 (сто тридесет и четири) от масив № 11 (единадесет), съставляваща имот № 011134 (нула, едно, едн,о едно, три, четири) по картата на землището на с. Виница, обл. Пловдив, при граници (съседи): имот № 011133 - Нива на Йордан Киряков Георгиев, имот № 010001 - Населено място на село Виница, имот № 011083, Полски път на ОПФ и имот № 011135 Нива на насл. на Христо Георгиев Христов. С Протокол от 13.12.2012 г. за опис и оценка на недвижими имоти се констатира, че в недвижимия имот е построена едноетажна жилищна постройка. На основание чл. 485 във вр. с чл. 468, ал. 1 от ГПК определям начална цена, от която да започне публичната продан в размер на 480 лв. (четиристотин и осемдесет лева), съставляваща 80% от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 485 във вр. с чл. 468, ал. 1 и чл. 494 от ГПК.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
032/ 650 072
Определяне на купувач
[кога] на 15.03.2017 11:00
203298
Онлайн са 106 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение