Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 239971
Публикувано на 11.01.2017 08:24
Посещения: 73
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Шукри Шукри Дервиш с рег. No: 796 обявява за публична продан
Други,18269.52 лв.,Банско
Обявлението е активно
от 13.01.2017
до 13.02.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
ул.''Цар Симеон''
ет.4, ап.14 , Банско
Населено място:
град Банско
Тип на имуществото:
Начална цена:
18269.52 лв.
Площ (в кв.м):
52.000
241580
Описание:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 02676.501.3909.1.59 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770, ул. ”Цар Симеон”, ет. 4, ап. 14, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.3909, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 45.10 кв.м., прилежащи части: 6.89 кв.м.=2.594% идеални общи части и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, Ниво 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02676.501.3909.1.53, 02676.501.3909.1.15, под обекта: 02676.501.3909.1.13, 02676.501.3909.1.10, над обекта: 02676.501.3909.1.55, собственост на ВИОЛЕТА ИВАНОВА БАХАРОВА, съгласно схема на самостоятелен обект № 19935/03.11.2011 г., издадена от Началника на СГКК – гр. Благоевград, който имот е идентичен по нот.акт за собственост № 77, том 31, дв.вх.рег. № 7175/26.08.2008 г., Служба по вписванията - гр. Разлог на АПАРТАМЕНТ № 14 /четиринадесет/, находящ се на етаж 4 /четири/ в Жилищна сграда, построена до етап "Груб строеж" върху УПИ VІІІ- 521 (осми отреден за имот планоснимачен номер петстотин двадесет и едно) в квартал 266 (двеста шестдесет и шести) по регулационния план на гр. Банско, с площ от 700 кв.м. (седемстотин квадратни метра), при съседи на имота по скица: УПИ VІ- 521 (шести отрден за имот планоснимачен номер петстотин двадесет и едно), УПИ VІІ- 520 (седми отреден за имот планоснимачен номер петстотин и двадесет), УПИ ІХ (девети), УПИ ІІ- 3098 (втори отреден за имот планоснимачен номер три хиляди деветдесет и осем) и УПИ ІІІ- 521 (трети отреден за имот планоснимачен номер петстотин двадесет и едно), всички в квартал 266 (двеста шестдесет и шести) по регулационния план на гр. Банско, състоящ се от дневна, спалня, антре и сервизно помещение с обща площ по одобрения план от 51.99 /петдесет и едно цяло и деветдесет и девет стотни/ квадратни метра, от които застроена площ 45.10 /четиридесет и пет цяло и десет стотни/ квадратни метра и общи части 6.89 /шест цяло и осемдесет и девет стотни/ квадратни метра, равняващи се на 2.594% /две цяло и петстотин и деветдесет и четири хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата, при съседи: двор, ателие № 7 /седем/, стълбищна площадка, апартамент № 13 /тринадесет/.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
0745/ 615 91
Определяне на купувач
[кога] на 14.02.2017 11:30
203363
Онлайн са 197 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение