Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 240023
Публикувано на 11.01.2017 13:32
Посещения: 22
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Даниела Здравкова Петрова-Янкова с рег. No: 711 обявява за публична продан
Гараж,8724 лв.,ВАРНА
Обявлението е активно
от 27.01.2017
до 27.02.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Варна
Тип на имуществото:
Гаражи
Начална цена:
8724.00 лв.
Площ (в кв.м):
24.000
241632
Описание:

Изпълнително дело №: 20127110400579Изходящ №: 50381 / 19.12.2016 г.ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от 27.01.2017 до 27.02.2017 в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 27.02.2017, на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ и ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА, в полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД по изп.дело № 20127110400579 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: ГАРАЖ №1 / едно / в груб строеж находящ се в гр.Варна ул.Цар Иван Срацимир №17 / седемнадесет / , ет.1 / едно / с площ от 23.94кв.м. / двадесет и три цяло и деветдесет и четири стотни / , УПИ № І - 2 / едно римско тире две / в кв.852 / осемстотин петдесет и две / . Върху имота има наложени възбрани по изпълнителното дело. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. 485 вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на 8724.00 лв. (осем хиляди седемстотин двадесет и четири лева) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от 27.01.2017 до 27.02.2017 от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от 27.01.2017 до 27.02.2017, всеки вторник и четвъртък от 17.00 до 19.00 часа по местонахождение на имота на адрес гр. Варна, ул. Иван Срацимир, № 17, гараж № 1. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в банкова сметка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, IBAN BG34 UNCR 7000 1520 1276 83, BIC код UNCRBGSF, по изп.дело 20127110400579. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки делничен ден от понеделник до петък от 27.01.2017 до 27.02.2017 , от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. На 28.02.2017 от 09.40 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 645 900
Определяне на купувач
[кога] на 28.02.2017 09:40
203416
Онлайн са 129 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение