Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 240024
Публикувано на 11.01.2017 11:33
Посещения: 13
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Петко Иванов Мачкърски с рег. No: 881 обявява за публична продан
Етаж от къща,15000 лв.,Триград
Обявлението е активно
от 27.01.2017
до 27.02.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
с. Триград
Населено място:
с. Триград
Тип на имуществото:
Етаж от къща
Начална цена:
15000.00 лв.
Площ (в кв.м):
99.000
241633
Описание:

ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 73105.501.235.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Триград, ЕКАТТЕ 73105, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-54/12.12.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ, по данни от Документа за собственост – Нотариален акт, вписан в Служба по вписванията – Девин, като Акт № 199, том № 2, книга: Прехвърляния, дв. вх. Рег. № 618/08.09.2003 г., в размер на 99 кв.м. (деветдесет и девет квадратни метра), с административен адрес: с. Триград, ЕКАТТЕ 73105, общ. Девин, обл. Смолян, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - няма, под обекта - 73105.501.235.1.2, над обекта - няма , находящ се в ТРИЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 73105.501.235.1, със застроена площ от 126 кв.м. (сто двадесет и шест квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 73105.501.235, с площ от 444 кв.м. (четиристотин четиридесет и четири квадратни метра), попадащ в Урегулиран поземлен имот (УПИ) III-238, кв. 25 по плана на с. Триград, ЕКАТТЕ 73105, общ. Девин, обл. Смолян, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при граници и съседи по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 73105.501.226, 73105.501.234, 73105.501.529, и при граници и съседи по регулационния план: изток – Озеленяване, юг – Озеленяване, запад – Дере, север – Озеленяване и Улица, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕД

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
0301/ 812 30
Определяне на купувач
[кога] на 01.03.2017 08:30
203417
Онлайн са 122 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение