Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 240025
Публикувано на 11.01.2017 11:34
Посещения: 16
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Даниела Здравкова Петрова-Янкова с рег. No: 711 обявява за публична продан
Етаж от къща,78900 лв.,ВАРНА
Обявлението е активно
от 19.01.2017
до 19.02.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте) сканирано обявление-лист:2(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Варна
Тип на имуществото:
Етаж от къща
Начална цена:
78900.00 лв.
Площ (в кв.м):
106.000
241634
Описание:

Изпълнително дело №: 20127110400907Изходящ №: 50122 / 16.12.2016 г.ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от 20.01.2017 до 20.02.2017 в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 20.02.2017, на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото ДИМИТЪР ПЕШЕВ ГЕОРГИЕВ - ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК и ДИМКА ДИМОВА ГЕОРГИЕВА, в полза на АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД по изп.дело № 20127110400907 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: Недвижими имоти с кадастрален идентификатор № 10135.2520.5020 /едно нула едно три пет точка две пет две нула точка пет нула две нула точка/, находящи се в град Варна , община Варна, Варненска област, селищно образувание местност "Траката" /по данъчна оценка и инвестиционен проект местност "Малкою", кадастрален район № 510 / петстотин и десет / по плана на новообразуваните имоти на СО Траката, одобрен със заповед №РД - 06 - 7706 - 20/24.01.2006 на областния управител на Област Варна, в жилищната сграда, изградена в поземлен имот № 5020 /пет хиляди и двадесет/, целият с площ 449 /четиристотин четиридесет и девет/ кв.м., с граници на поземления имот път ПИ № 5021, ПИ № 555, ПИ № 6061, а именно :ЖИЛИЩЕ със застроена площ 106.60 / сто и шест цяло и шестдесет стотни / кв.м., разположено на целия първи етаж на жилищната сграда с кадастрален идентификатор № 10135.2520.5020.1 /едно нула едно три пет точка две пет две нула точка пет нула две нула точка едно/, състоящо се от дневна, столова, кухня, две спални, кабинет, баня с тоалетна , коридор, тераса и обширно входно предверие, както и припадащите му се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху гореописаното дворно място, при граници на жилището от трите страни дворно място и стълбищна клетка. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. 485 вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на 78 900 /седемдесет и осем хиляди и деветстотин/ лева. Недвижими имоти с кадастрален идентификатор № 10135.2520.5020 /едно нула едно три пет точка две пет две нула точка пет нула две нула точка/, находящи се в град Варна , община Варна, Варненска област, селищно образувание местност "Траката" /по данъчна оценка и инвестиционен проект местност "Малкою", кадастрален район № 510 / петстотин и десет / по плана на новообразуваните имоти на СО Траката, одобрен със заповед №РД - 06 - 7706 - 20/24.01.2006 на областния управител на Област Варна, в жилищната сграда, изградена в поземлен имот № 5020 /пет хиляди и двадесет/, целият с площ 449 /четиристотин четиридесет и девет/ кв.м., с граници на поземления имот път ПИ № 5021, ПИ № 555, ПИ № 6061, а именно :СУТЕРЕНЕН ЕТАЖ от жилищната сграда с кадастрален идентификатор № 10135.2520.5020.1 /едно нула едно три пет точка две пет две нула точка пет нула две нула точка едно/ , с отделен вход, със застроена площ 85.80 / осемдесет и пет цяло и осемдесет стотни / кв.м., състоящ се от четири складови помещения, при граници от трите страни дворно място и стълбищна клетка, ведно с припадащите се идеални части от общите части и от правото на строеж върху гореописаното дворно място. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. 485 вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на 60360.00 лв. (шестдесет хиляди триста и шестдесет лева) лева. Имотът е ипотекиран в полза на АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД за сумата в размер на 125000 /сто двадесет и пет хиляди/ евро и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от 20.01.2017 до 20.02.2017 от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от 20.01.2017 до 20.02.2017, всеки вторник и четвъртък от 17.00 до 19.00 часа по местонахождение на имота в гр. Варна, местност Малкою, № 424. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в банкова сметка АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД, IBAN BG88 BUIN 9561 5100 2708 56, BIC код BUINBGSF, по изп.дело 20127110400907. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки делничен ден от понеделник до петък от 20.01.2017 до 20.02.2017 , от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. На 21.02.2017 от 11.10 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 645 900
Определяне на купувач
[кога] на 21.02.2017 09:10
203418
Онлайн са 177 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение