Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 240030
Публикувано на 11.01.2017 13:39
Посещения: 28
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Даниела Здравкова Петрова-Янкова с рег. No: 711 обявява за публична продан
Къща,29400 лв.,ВАРНА
Обявлението е активно
от 20.01.2017
до 20.02.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
УЛ. ЯШ 6, Варна
Населено място:
град Варна
Тип на имуществото:
Къщи и вили
Начална цена:
29400.00 лв.
Площ (в кв.м):
73.000
241639
Описание:

Изпълнително дело №: 20127110400507Изходящ №: 50067 / 15.12.2016 г.ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от 20.01.2017 до 20.02.2017 в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 20.02.2017, на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото ЗЛАТКА БОРКОВА ЖИВКОВА и ХАСАН САЛИМ ЯШАР, в полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД по изп.дело № 20127110400507 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: ДВУЕТАЖНО ЖИЛИЩЕ находящо се в гр.Варна ул.Яш №6 /шест/ с кадастрален идентификатор 10135.5502.394.3 /едно нула едно три пет точка пет пет нула две точка три девет четири точка три/ със застроена площ от 45 /четиридесет и пет/ кв.м., по скица № 20439 от 01.09.2010 год. на СГКК Варна и застроена площ от 73.99 /седемдесет и три цяло деветдесет и девет стотни/ кв.м., по първичен документ за собственост, с предназначение - жилищна – еднофамилна, като жилището се състои от приземен етаж със застроена площ 28.42 / двадесет и осем цяло четиридесет и две стотни/ кв.м., състоящ се от стая, антре и тоалетна и надземен етаж със застроена площ от 45.57 /четиридесет и пет цяло петдесет и седем стотни кв.м., състоящ се от кухня, антре, стая-спалня, стая-дневна и външно стълбище към етажа, при граници на жилището: двор и жилище на приземен и надземен етаж от същата сграда на Алекси Борков Рашков, както и 1/4 /една четвърт/ - идеална част от поземления имот, върху който е изградена сградата, обект с кадастрален идентификатор 10135.5502.394 /едно нула едно три пет точка пет пет нула две точка три девет четири/ целия на площ от 257 /двеста петдесет и седем/ кв.м., по скица № 20438 от 01.09.2010 год. на СГКК Варна и от 230 /двеста и тридесет/ кв.м. по първичен документ за собственост: стар идентификатор пл. № 1510 /хиляда петстотин и десет/, парцел 284 /двеста осемдесет и четвърти/, кв. 27 /двадесет и седми/ при граници съседи по кадастрална скица, обекти с кадастрален идентификатор: 10135.5502.393; 10135.5502.391; 10135.5502.390; 10135.5502.395; 10135.5502.385. Имотът е ипотекиран в полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД за сумата в размер на 45000 /четиридесет и пет хиляди/ лева и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на 29400.00 лв. (двадесет и девет хиляди и четиристотин лева) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от 20.01.2017 до 20.02.2017 от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от 20.01.2017 до 20.02.2017, всеки вторник и четвъртък от 17.00 до 19.00 часа по местонахождение на имота на адрес гр. Варна, ул. Яш, № 6. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в банкова сметка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, IBAN BG34 UNCR 7000 1520 1276 83, BIC код UNCRBGSF, по изп.дело 20127110400507. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки делничен ден от понеделник до петък от 20.01.2017 до 20.02.2017, от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. На 21.02.2017 от 10.20 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 645 900
Определяне на купувач
[кога] на 21.02.2017 10:20
203423
Онлайн са 142 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение