Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 240034
Публикувано на 11.01.2017 11:44
Посещения: 24
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Даниела Здравкова Петрова-Янкова с рег. No: 711 обявява за публична продан
Двустаен апартамент,10560 лв.,ДЕВНЯ
Обявлението е активно
от 21.01.2017
до 21.02.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Девня
Тип на имуществото:
2-стаен апартамент
Начална цена:
10560.00 лв.
Площ (в кв.м):
63.000
241643
Описание:

Изпълнително дело №: 20167110400126Изходящ №: 47789 / 02.12.2016 г.ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от 22.01.2017 до 22.02.2017 в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 22.02.2017, на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото КРАСИМИРА ЖЕЛЯЗКОВА ЦОНЕВА, в полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД по изп.дело № 20167110400126 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: АПАРТАМЕНТ №31 / тридесет и първи /, находящ се в град Девня,ул.Украйна бл.№6 /шести/ ,вх.В на първи жилищен етаж,представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор №20482.306.372.1.9 /две нула четири осем две точка три нула шест точка три седем две точка едно точка девет/ попадащ в сграда №1 / едно / разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №20482.306.372 / две нула четири осем две точка три нула шест точка три седем две/ по Кадастрална карта на гр.Девня,общ.Девня,обл.Варна,одобрена със Заповед №РД-18-85/17.09.2008г.на Изп.Директор на АГКК,състоящ се от:входно антре,две стаи,кухня,баня-тоалет и балкон,със застроена площ от 63.15кв.м./ шестдесет и три цяло и петнадесет стотни квадратни метра / ,при граници на жилището:на същия етаж:самостоятелен обект в сграда №20482.306.372.1.8,под обекта - няма и над обекта самостоятелен обект в сграда №20482.306.372.1.18,ЗАЕДНО с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №31 / тридесет и едно / ,с полезна площ от 6.48кв.м./шест цяло четиридесет и осем стотни квадратни метра/,както и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху недвижимия имот,в който попада сградата,представляващ Поземлен Имот с идентификатор №20482.306.372 / две нула четири осем две точка три нула шест точка три седем две/по кадстралната карта на град Девня,община Девня. Имотът е ипотекиран в полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД за сумата в размер на 15500 /петнадесет хиляди и петстотин/ евро и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на 10560.00 лв. (десет хиляди петстотин и шестдесет лева) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , всеки присъствен ден от 22.01.2017 до 22.02.2017 от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от 22.01.2017 до 22.02.2017, всеки вторник и четвъртък от 17.00 до 19.00 часа по местонахождение на имота на адрес гр. Девня, ул. Украйна, бл. 6, вх. В, ет. 1, ап. 31. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в банкова сметка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, IBAN BG34 UNCR 7000 1520 1276 83, BIC код UNCRBGSF, по изп.дело 20167110400126. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , всеки делничен ден от понеделник до петък от 22.01.2017 до 22.02.2017, от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. На 23.02.2017 от 14.10 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.Частен съдебен изпълнител:........................................../ подпис и печат /

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 645 900
Определяне на купувач
[кога] на 23.02.2017 12:10
203428
Онлайн са 169 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение