Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 240038
Публикувано на 11.01.2017 13:49
Посещения: 23
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Даниела Здравкова Петрова-Янкова с рег. No: 711 обявява за публична продан
Къща,42900 лв.,ВАРНА
Обявлението е активно
от 20.01.2017
до 20.02.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
УЛ. ЯШ 6, Варна
Населено място:
град Варна
Тип на имуществото:
Къщи и вили
Начална цена:
42900.00 лв.
Площ (в кв.м):
67.000
241647
Описание:

Изпълнително дело №: 20137110400114Изходящ №: 50084 / 16.12.2016 г.ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от 20.01.2017 до 20.02.2017 в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 20.02.2017, на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото ЗЮМБЮЛКА АЛЕКСИЕВА БОРКОВА, в полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД по изп.дело № 20137110400114 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: ДВУЕТАЖНО ЖИЛИЩЕ находящо се в гр. Варна, ул. Яш № 6 (шест) с кадастрален идентификатор 10135.5502.394.4(едно, нула, едо, три, пет, точка, пет, пет, нула, две, точка, три, девет, четири, точка, четири) със застроена площ от 67 (шестдесет и седем)кв.м. по скица № 21772 от 20.09.2010год. на СГКК Варна и обща застроена площ от 131.78 (сто тридесет и едно цяло седемдесет и осем стотни)кв.м на приземен и надземен етаж, по първичен документ за собственост, с предназначение - жилищна сграда - еднофамилна, като жилището се състоиот приземен етаж съсъ застроена площ 67.30 (шестдесет и седем цяло и тридесет стотни) кв.м., състоящ се от антре, кухня, баня-тоалет, хол, дневна, спалня и надземен етаж със застроена площ от 64.48 (шестдесет и четири цяло четиридесет и осем стотни) кв.м. състоящ се от: кухня, две спални, хол и външно стълбище към етажа, при граници на жилището: двор и жилище на приземен и надземен етаж от същата сграда на Златка Боркова Живкова, както и 3/4 - три четвърти - идеални части от поземления имот, върху който е изградена сградата, обект с кадастрален идентификатор 10135.5502.394 (едно, нула, едно, три, пет, точка, пет, пет, нула, две, точка, три, девет, четири) целия на площ от 257 (двеста петдесет и седем) кв.м. по скица № 21769 от 20.09.2010 година на СГКК Варна и от 230 (двеста и тридесет) кв.м. по първичен документ за собственост; стар идентификатор пл. № 1510 (хиляда петстотин и десет), парцел 284 ( двеста осемдесет и четвърти), кв. 27 (двадесет и седми) при граници съседи по кадастрална скица, обекти с кадастрален идентификатор: 10135.5502.393; 10135.5502.391; 10135.5502.390; 10135.5502.395; 10135.5502.385 Имотът е ипотекиран в полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД за сумата в размер на 45000 /четиридесет и пет хиляди/ евро и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на 42900.00 лв. (четиридесет и две хиляди и деветстотин лева) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от 20.01.2017 до 20.02.2017 от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от 20.01.2017 до 20.02.2017, всеки вторник и четвъртък от 17.00 до 19.00 часа по местонахождение на имота на адрес гр. Варна, ул. Яш, № 6. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в банкова сметка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, IBAN BG34 UNCR 7000 1520 1276 83, BIC код UNCRBGSF, по изп.дело 20137110400114. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки делничен ден от понеделник до петък от 20.01.2017 до 20.02.2017, от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. На 21.02.2017 от 10.30 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 645 900
Определяне на купувач
[кога] на 21.02.2017 10:30
203432
Онлайн са 195 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение