Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 240040
Публикувано на 11.01.2017 13:53
Посещения: 20
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Даниела Здравкова Петрова-Янкова с рег. No: 711 обявява за публична продан
Ателие, Таван,44982 лв.,ВАРНА
Обявлението е активно
от 20.01.2017
до 20.02.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
УЛ. КОНСТАНТИН ДОГАНОВ
17, ЕТ 6, АТЕЛИЕ 4 , Варна
Населено място:
град Варна
Тип на имуществото:
Ателие
Начална цена:
44982.00 лв.
Площ (в кв.м):
45.000
241649
Описание:

Изпълнително дело №: 20137110400725Изходящ №: 50102 / 16.12.2016 г.ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от 20.01.2017 до 20.02.2017 в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 20.02.2017, на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото РАЛИЦА ЙОРДАНОВА ВЛАЙКОВА, в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД по изп.дело № 20137110400725 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: Недвижим имот, находящ се в жилищна сграда /в груб строеж/ в град Варна, ул. Константин Доганов № 17 /седемнадесет/, а именно :АТЕЛИЕ № 4 /четири /, на 6 /шести/ тавански етаж, със застроена площ от 45.15 /четиридесет и пет цяло и петнадесет стотни/кв.м., състоящо се от : входно антре, баня - тоалет, работно помещение и тераса, при граници:калкан, вътрешен двор, ателие №3 и машинно помещение асансьор, ведно с 6.8558 % /шест цяло осем хиляди петстотин петдесет и осем десетохилядни процента/ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, както и 8.50 /осем цяло и петдесет стотни/ кв.м.ид.ч. от дворното място, цялото с площ от 220 /двеста и двадесет/ кв.м., представляващо урегулиран поземлен имот /УПИ / № VІ - 16/ шест - шестнадесет /, в кв.163 /сто шестдесет и три/, по плана на 11 /единадесети/ подрайон на град Варна, при граници:улица, УПИ №№ІV - 14,15,18,ХІ - 4 и Х-3. Имотът е ипотекиран в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД за сумата в размер на 39600 /тредесет и девет хиляди и шестстотин/ евро и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. 485 вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на 44982.00 лв. (четиридесет и четири хиляди деветстотин осемдесет и двe лева) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от 20.01.2017 до 20.02.2017 от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от 20.01.2017 до 20.02.2017, след предварителна уговорка със съдебния изпълнител. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в банкова сметка Обединена българска банка АД, IBAN BG25 UBBS 8002 5071 7734 30, BIC код UBBSBGSF, по изп.дело 20137110400725. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки делничен ден от понеделник до петък от 20.01.2017 до 20.02.2017 , от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. На 21.02.2017 от 10.50 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 645 900
Определяне на купувач
[кога] на 21.02.2017 10:50
203434
Онлайн са 106 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение