Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 240043
Публикувано на 11.01.2017 13:56
Посещения: 20
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Стефан Димитров Горчев с рег. No: 825 обявява за публична продан
Земеделска земя,1380 лв.,Брестовица
Обявлението е активно
от 15.01.2017
до 15.02.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Брестовица
Тип на имуществото:
Земеделски земи
Начална цена:
1380.00 лв.
Площ (в кв.м):
920.000
241652
Описание:

ИД № 20138250400558 - Лозе, цялото с площ от 0,920 дка (деветстотин и двадесет квадратни метра), пета категория на земята при неполивни условия, находящо се в местността „Салчова могила”, съставляващо имот № 020181 (двадесет хиляди сто осемдесет и едно) по плана за земеразделяне в землището на село Брестовица, ЕКАТТЕ 06505, община Родопи, област Пловдивска, при граници и съседи: имот № 020195 лозе на наследници на Драган Петров Дачев, имот № 020176 полски път на община Родопи, имот № 020182 лозе на Тодор Асенов Чавдаров, имот № 020247 полски път на Община Родопи. По скица № К09402/26.11.2013 г., издадена от Общинска служба земеделие – Родопи, имотът представлява имот с № 020181 в землището на с. Брестовица с ЕКАТТЕ 06505, общ. Родопи, площ: 0,920 дка, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия: пета. Имотът се намира в местността „Салчова могила“ при граници и съседи: имот № 020195 лозе на насл. на Драган Петров Дачев, имот № 020176 полски път на Община Родопи, имот № 020182 лозе на Тодор Асенов Чавдаров и имот № 020247 полски път на Община Родопи. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.Началната цена, от която ще започне наддаването е в размер на 1380,00 лв. (хиляда триста и осемдесет лева) съставляваща 75 % от цената, определена протокол на ЧСИ от 09.01.2017 г., съгласно чл. 494, ал. 2, във вр. с чл. 485, във вр. с чл. 468, ал. 1.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
032/ 650 072
Определяне на купувач
[кога] на 16.02.2017 10:30
203437
Онлайн са 113 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение