Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 240063
Публикувано на 11.01.2017 14:17
Посещения: 14
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Стефан Димитров Горчев с рег. No: 825 обявява за публична продан
Земеделска земя,2301 лв.,Брестовица
Обявлението е активно
от 15.01.2017
до 15.02.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Брестовица
Тип на имуществото:
Земеделски земи
Начална цена:
2301.00 лв.
Площ (в кв.м):
1700.000
241672
Описание:

ИД № 20138250400558 - Лозе с площ от 1,700 дка (един декар и седемстотин квадратни метра) трета категория на земята, находящо се в местността Комбаковица, съставляващо имот № 030356 (тридесет хиляди триста петдесет и шест) в землището на село Брестовица, ЕКАТТЕ 06505, община Пловдив, област Пловдивска, при граници и съседи: имот № 030355 лозе на Георги Цветанов Янков, имот № 030367 полски път на община Родопи, имот № 030398 лозе на Сийка Драганова Янкова, имот № 030432 лозе на Христина Янкова Манчева, имот № 030431 лозе на Асен Василев Хаджиев. По скица № К09406/26.11.2013 г., издадена от Общинска служба земеделие – Родопи, имотът представлява имот с № 030356 в землището на с. Брестовица с ЕКАТТЕ 06505, общ. Родопи, площ: 1,700 дка, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия: трета. Имотът се намира в местността „Комбаковица“ при граници и съседи: имот № 030355 лозе на Георги Цветанов Янков, имот № 030367 полски път на Община Родопи, имот № 030398 лозе на Сийка Драганова Янкова, имот № 030432 лозе на Христина Янкова Манчева, имот № 030431 лозе на Асен Василев Хаджиев. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.Началната цена, от която ще започне наддаването е в размер на 2301,00 лв. (две хиляди триста и един лева) съставляваща 75 % от цената, определена протокол на ЧСИ от 09.01.2017 г., съгласно чл. 494, ал. 2, във вр. с чл. 485, във вр. с чл. 468, ал. 1.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
032/ 650 072
Определяне на купувач
[кога] на 16.02.2017 10:30
203457
Онлайн са 111 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение