Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 240085
Публикувано на 11.01.2017 14:48
Посещения: 14
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Стоян Благоев Якимов с рег. No: 844 обявява за публична продан
Земеделски имот,610400 лв.,Волуяк
Обявлението е активно
от 13.01.2017
до 13.02.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте) сканирано обявление-лист:2(съхранете или  прегледайте) сканирано обявление-лист:3(съхранете или  прегледайте) сканирано обявление-лист:4(съхранете или  прегледайте) сканирано обявление-лист:5(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
р-н Връбница
кв. "Волуяк", ул. "Детелина" ,с. Волуяк
Населено място:
с. Волуяк
Тип на имуществото:
Земеделски имот
Начална цена:
610400.00 лв.
Площ (в кв.м):
12440.000
241694
Описание:

Подписаната Ангелина Шаркова, Помощник-Частен съдебен изпълнител при ЧСИ Стоян Якимов, с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описани с протоколи от 19.10.2011 г. и повторно оценени, собственост на "РДП- София" ЕООД ипотекирани в полза на взискателя „Обединена българска банка” АД за обезпечаване задължението на "РДП - София" ЕООД и "Петра - Р" АД - длъжници по изпълнителното дело, а именно:1. НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с идентификатор 12084.2755.1627 /дванадесет хиляди осемдесет и четири точка две хиляди седемстотин петдесет и пет точка хиляда шестстотин двадесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, одобрени със заповед № РД-18-40/20.07.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящо се в гр. София, СО район „Връбница”, кв. „Волуяк”, ул. „Детелина”, цялото с площ по документ за собственост от 1940 /хиляда деветстотин и четиридесет/ кв. метра, а съгласно кадастрална скица с площ от 2005 /две хиляди и пет/ кв. метра, с номер по предходен план № 1627 /хиляда шестстотин двадесет и седем/, кадастратен лист по нотариален акт № А-8-4-Г /буква А, осем, четири, буква Г/, по скица кадастратен лист № 79 /седемдесет и девет/, планоснимачен район село Волуяк, административен район „Връбница” по скица копие от цифровия кадастър на София, по нотариален акт по плана на кв. "Волуяк, гр. София, местност "Плодохранилище /при гарата/", с тарйно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за ниско застрояване /до 10 м./, при съседи: имоти с идентификатори 12084.2755.2487 /дванадесет хиляди осемдесет и четири точка две хиляди седемстотин петдесет и пет точка две хиляди четиристотин осемдесет и седем/, 12084.2755.1096 /дванадесет хиляди осемдесет и четири точка две хиляди седемстотин петдесет и пет точка хиляда деветдесет и шест/ по кадастрална скица, а при съседи по документ за собственост: имот на "РДП-Ради Радев" ООД, път, път и имот с пл. N 1099 /хиляда деветдесет и девет/, а по скица: от две страни имот с пл. N 1096 /хиляда деветдесет и шест/, от две страни улица, заедно с всички подобрения и приращения в имота.Върху изнесеният на публична продан имот има следните вписани тежести: 1. Договорна ипотека № 97, том № II, дело № 974 от 29.01.2007 г.; 2. Договорна ипотека № 185, том № VIII, дело № 8364 от 21.04.2010 г.; 3. Възбрана № 292, том № XV, вх. рег. № 43209 от 10.10.2011 г. в полза на взискателя „Обединена българска банка” АД за сумата от 1 600 000 евро - главница, ведно със съответната лихва съгласно договор за кредит от 21.04.2010 г..ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 57 600 лв. /петдесет и седем хиляди и шестстотин лева/.2. НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с идентификатор 12084.2755.1096 /дванадесет хиляди осемстотин и четири точка две хиляди седемстотин петдесет и пет точка хиляда деветдесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, одобрени със заповед № РД-18-40/20.07.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящо се в гр. София, СО район „Връбница”, кв. „Волуяк”, ул. „Детелина” № 18 /осемнадесет/, цялото с площ по документ за собственост от 4860 /четири хиляди осемстотин и шестдесет/ кв. метра, а съгласно кадастрална скица с площ от 2267 /две хиляди двеста шестдесет и седем/ кв. метра, с номер по предходен план № 1096 /хиляда деветдесет и шест, кадастрален лист по нотариатен акт N А-8-4-Г /буква А, осем, четири, буква Г/, по скица кадастрален лист № 79 /седемдесет и девет/, планоснимачен район село Волуяк, административен район „Връбница” по скица копие от цифровия кадастър на София, по нотариален акт по плана на кв. "Волуяк", гр. София, местност "Гарата-до Плодохранилище", с тарйно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, при съседи: имоти с идентификатори 12084.2755.2487 /дванадесет хиляди осемстотин и четири точка две хиляди седемстотин петдесет и пет точка две хиляди четиристотин осемдесет и седем/, 12084.2755.1095 /дванадесет хиляди осемстотин и четири точка две хиляди седемстотин петдесет и пет точка хиляда деветдесет и пет/, 12084.2755.1094 /дванадесет хиляди осемстотин и четири точка две хиляди седемстотин петдесет и пет точка хиляда деветдесет и четири/, 12084.2803.1094 /дванадесет хиляди осемстотин и четири точка две хиляди осемстотин и три точка хиляда деветдесет и четири/, 12084.2803.1096 /дванадесет хиляди осемстотин и четири точка две хиляди осемстотин и три точка хиляда деветдесет и шест/, 12084.2803.74 /дванадесет хиляди осемстотин и четири точка две хиляди осемстотин и три точка седемдесет и четири/, 12084.2755.1627 /дванадесет хиляди осемстотин и четири точка две хиляди седемстотин петдесет и пет точка хиляда шестстотин двадесет и седем/ по кадастрална скица, а при съседи по документ за собственост: имот с пл. № 1627 /хиляда шестстотин двадесет и седем/ - собственост на "ТБГ-София" ЕООД, път, път и имот с пл. N 1094 /хиляда деветдесет и четири/, имот с пл. N 1095 /хиляда деветдесет и пет/ и път, а по скица: имот с пл. N 1627 /хиляда шестстотин двадесет и седем/, имот с пл. N 1094 /хиляда деветдесет и четири/, имот с пл. N 1095 /хиляда деветдесет и пет/ и от три страни улица, заедно с построените върху имота АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА С КАФЕ, с идентификатор 12084.2755.1096.1 /дванадесет хиляди осемстотин и четири точка две хиляди седемстотин петдесет и пет точка хиляда деветдесет и шест точка едно/ на три етажа, с разгъната застроена площ от 544,80 /петстотин четиридесет и четири цяло и семдесет стотни/ кв.м., състояща се от: първи етаж - КАФЕ-ЗАКУСВАЛНЯ със застроена площ от 176,75 /сто седемдесет и шест цяло и седемдесет и пет стотни/ кв.м., състояща се от входно фоайе, зала за консумация, бар, помещение за подготовка на храна, три склада, тоалетни, санитарни възли, гардероб и други сервизни помещения; втори етаж със застроена площ от 184,02 /сто осемдесет и четири цяло и две стотни/ кв.м., състоящ се от: преддверие, стълбище, четири канцеларии, стая за секретар, кабинет на управителя, преддверие офис, тоалетна, два санитарни възела, коридор: трети етаж със застроена площ от 184.02 /сто осемдесети четири цяло и две стотни/ кв.м., състоящ се от стълбище, преддверие, пет канцеларии, две стаи, две умивални, три санитарни възела и коридор; МАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА-ТРАФОПОСТ, със застроена площ от 48,75 /четиридесет и осем цяло и седемдесет и пет стотни/ кв.м., състояща се от помещение на трансформатора, четири разпределителни килии и помещение за ниско напрежение; МАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА-ДЪРВОДЕЛСКА РАБОТИЛНИЦА, състояща се от производствено хале на площ от 646, 30 /шестстотин четиридесет и шест цяло и тридесет стотни/ кв.м.; МАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА, състояща се от АРМАТУРНА и МЕТАЛНА РАБОТИЛНИЦИ, застроени на площ от 878,40 /осемстотин седемдесет и осем цяло и четиридесет стотни/ кв.м., състоящи се от две производствени халета и СКЛАД – долепен до работилниците, с разгъната застроена площ от 687.42 /шестстотин осемдесет седем цяло и четиридесет и две стотни/ кв.м., ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТМАСОВА ДОГРАМА, със застроена площ на сградата 299.06 /двеста деветдесет и девет цяло и шест стотни/ кв.м., с разгъната застроена площ на сградата 376,76 /триста седемдесет и шест цяло и седемдесет и шест стотни/ кв.м., сградата се състои от производствено хале, склад за пластмасови профили, склад метален обков, санитарно-битова част, за което дружеството притежава удостоверение № 322 от 15.12.2005 г. за въвеждане в експлоатация, заедно с правото на дружеството да изгради в собствения си имот планоснимачен номер 1096 /хиляда деветдесет и шест/ и върху имот планоснимачен номер 1627 хиляда шестстотин двадесет и седем - цех за производство на стоманобетонови изделия и метални конструкции, долепен до съществуващия цех за заготовка на арматура и метални изделия описан по-горе, със застроена площ на изгрждащия се цех, със заверка на кота цокъл 1251.10 /хиляда двеста петдесет и едно цяло и десет стотни/ кв.м.Върху изнесеният на публична продан имот има следните вписани тежести: 1. Договорна ипотека № 97, том № II, дело № 974 от 29.01.2007 г.; 2. Договорна ипотека № 185, том № VIII, дело № 8364 от 21.04.2010 г.; 3. Възбрана № 292, том № XV, вх. рег. № 43209 от 10.10.2011 г. в полза на взискателя „Обединена българска банка” АД за сумата от 1 600 000 евро - главница, ведно със съответната лихва съгласно договор за кредит от 21.04.2010 г..ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 232 800 лв. /двеста тридесет и две хиляди и осемстотин лева/.3. НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с идентификатор 12084.2755.1205 /дванадесет хиляди осемдесет и четири точка две хиляди седемстотин петдесет и пет точка хиляда двеста и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, одобрени със заповед № РД-18-40/20.07.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящо се в гр. София, СО район „Връбница”, м. „Волуяк – гарата”, цялото с площ по документ за собственост от 1125 /хиляда сто двадесет и пет/ кв.м., а съгласно кадастрална скица с площ от 1159 /хиляда сто петдесет и девет/ кв. метра, с номер по предходен план № 1205-а /хиляда двеста и пет буква „а”/ по нотариален акт, по скица имот пл. № 1205 /хиляда двеста и пет/, от кадастрален лист по нотариален акт № А-8-4-Г /буква А, осем, четири, буква Г/, по скица кадастрален лист № 79 /седемдесет и девет/, планоснимачен район село Волуяк, административен район „Връбница” по скица копие от цифровия кадастър на София, по нотариатен акт - заснет в кадастралния план на кв. "Волуяк", гр. София, през 1980 гр., находящ се в гр. София, кв. '"Волуяк", ул. "Светло бъдеще" № 12 /дванадесет/, с тарйно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, при съседи: имоти с идентификатори 12084.2755.2128 /дванадесет хиляди осемдесет и четири точка две хиляди седемстотин петдесет и пет точка две хиляди двадесет и осем/, 12084.2755.1237 /дванадесет хиляди осемдесет и четири точка две хиляди седемстотин петдесет и пет точка хиляда двеста тридесет и седем/, 12084.2755.1095 /дванадесет хиляди осемдесет и четири точка две хиляди седемстотин петдесет и пет точка хиляда деветдесет и пет/, 12084.2755.2487 /дванадесет хиляди осемдесет и четири точка две хиляди седемстотин петдесет и пет точка две хиляди четиристотин осемдесет и седем/ по кадастрална скица, а при съседи по документ за собственост: улица, Мария Николова, Георги Величков, Стефка Стоянова и Катерина Томова, и при съседи по скица: улица, имот с пл. № 1095 /хиляда деветдесет и пет/, имот с пл. № 1237 /хиляда двеста тридесет и седем/, имот с пл. № 1123 /хиляда сто двадесет и три/ имот с пл. № 1124 /хиляда сто двадесет и четири/, имот с пл. № 1140 /хиляда сто и четиридесет/, заедно с ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА ЗА ПЛАСТМАСОВА И ДЪРВЕНА ДОГРАМА, СКЛАД И ОФИСИ, на два етажа, с идентификатор 12084.2755.1205.1 /дванадесет хиляди осемдесет и четири точка две хиляди седемстотин петдесет и пет точка хиляда двеста и пет точка едно/, със застроена площ по документ за собственост на първия етаж от 730.74 /седемстотин и тридесет цяло и седемдесет и четири стотни/ кв.м., а съгласно кадастрална скица, с площ от 725 /седемстотин двадесет и пет/ кв.м., състоящ се от канцелария, стая-работници, умивалня, тоалетна, душове, цех за стъклопакети, цех дърводелски, склад и стълбищна клетка за втория етаж, втори етаж кота + 4.57 със застроена площ от 740,30 /седемстотин и четиридесет цяло и тридесет стотни/ кв.м. състоящ се от цех за PVC дограма, склад и стълбищна клетка от първия етаж, с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда.Върху изнесеният на публична продан имот има следните вписани тежести: 1. Договорна ипотека № 97, том № II, дело № 974 от 29.01.2007 г.; 2. Договорна ипотека № 185, том № VIII, дело № 8364 от 21.04.2010 г.; 3. Възбрана № 292, том № XV, вх. рег. № 43209 от 10.10.2011 г. в полза на взискателя „Обединена българска банка” АД за сумата от 1 600 000 евро - главница, ведно със съответната лихва съгласно договор за кредит от 21.04.2010 г..ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 52 800 лв. /петдесет и две хиляди и осемстотин лева/.4. НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с идентификатор 12084.2755.1095 /дванадесет хиляди осемдесет и четири точка две хиляди седемстотин петдесет и пет точка хиляда деветдесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, одобрени със заповед № РД-18-40/20.07.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящо се в гр. София, СО район „Връбница”, кв. „Волуяк”, ул. „Детелина”, цялото с площ по документ за собственост от 800 /осемстотин/ кв. метра, а съгласно кадастрална скица с площ от 799 /седемстотин деветдесет и девет/ кв. метра, с номер по предходен план № 1095 /хиляда деветдесет и пет/, от кадастрален лист по нотариален акт N А-8-4-Г /буква А, осем, четири, буква Г/, по скица кадастрален лист № 79 /седемдесет и девет/, планоснимачен район село Волуяк, административен район „Връбница” по скица копие от цифровия кадастър на София, по нотариален акт - заснет в кадастралния план на кв. "Волуяк", местност "Чучулица", гр. София, през 1980 г., находящ се в гр. София. кв. "Волуяк", ул. "Светло бъдеще", № 12 /дванадесет/, с тарйно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, при съседи: имоти с идентификатори 12084.2755.1205 /дванадесет хиляди осемдесет и четири точка две хиляди седемстотин петдесет и пет точка хиляда двеста и пет/, 12084.2755.1237 /дванадесет хиляди осемдесет и четири точка две хиляди седемстотин петдесет и пет точка хиляда двеста тридесет и седем/, 12084.2755.1094 /дванадесет хиляди осемдесет и четири точка две хиляди седемстотин петдесет и пет точка хиляда деветдесет и четири/, 12084.2755.1096 /дванадесет хиляди осемдесет и четири точка две хиляди седемстотин петдесет и пет точка хиляда деветдесет и шест/, 12084.2755.2487 /дванадесет хиляди осемдесет и четири точка две хиляди седемстотин петдесет и пет точка две хиляди четиристотин осемдесет и седем/ по кадастрална скица, а при съседи по документ за собственост: наследници на Светослав Илиев, Иван Еленков, Ради Радев и коларски път, и при съседи по скица: път, имот с пл. № 1096 /хиляда деветдесет и шест/, имот с пл. № 1094 /хиляда деветдесет и четири/, имот с пл. № 1237 /хиляда двеста тридесет и седем/, имот с пл. N 1205-а /хиляда двеста и пет, буква а/, заедно с всички подобрения и приращения в имота.Върху изнесеният на публична продан имот има следните вписани тежести: 1. Договорна ипотека № 97, том № II, дело № 974 от 29.01.2007 г.; 2. Договорна ипотека № 185, том № VIII, дело № 8364 от 21.04.2010 г.; 3. Възбрана № 292, том № XV, вх. рег. № 43209 от 10.10.2011 г. в полза на взискателя „Обединена българска банка” АД за сумата от 1 600 000 евро - главница, ведно със съответната лихва съгласно договор за кредит от 21.04.2010 г..ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 19 200 /деветнадесет хиляди и двеста лева/.5. НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с идентификатор 68134.2803.1673 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди осемстотин и три точка хиляда шестстотин седемдесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, одобрени със заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящо се в гр. София, СО район „Връбница”, м „Волуяк - гарата”, цялото с площ по документ за собственост от 6 210 /шест хиляди двеста и десет/ кв. метра, а съгласно кадастрална скица с площ от 6206 /шест хиляди двеста и два/ кв. метра, с номер по предходен план № 1673 /хиляда шестстотин седемдесет и три/, от кадастратен лист по нотариален акт № А-8-4-Г /буква А, осем, четири, буква Г/, по скица кадастрален лист № 79 /седемдесет и девет/, планоснимачен район село Волуяк, административен район „Връбница” по скица копие от цифровия кадастър на София, по нотариален акт - заснет в неодобрения кадастрален план на кв. "Волуяк", град София, през 2001 г., с тарйно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, при съседи: имоти с идентификатори 68134.2803.2028 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди осемстотин и три точка две хиляди двадесет и осем/, 68134.2803.61 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди осемстотин и три точка шестдесет и едно/, 68134.2803.1614 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди осемстотин и три точка хиляда шестстотин и четиринадесет/, 68134.2803.249 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди осемстотин и три точка двеста четиридесет и девет/ по кадастрална скица, а при съседи по документ за собственост: път и наследници на Димитър Стоименов Велев и наследници на Захариев, и при граници по координатите на чупките на имотите съгласно координатната система от 1970 г. по точки: 10 /десет/, 1 /едно/, 2 /две/, 3 /три/, 11 /единадесет/ и неурегулиран поземлен имот с пл. № 1614 /хиляда шестстотин и четиринадесет/ - собственост на "Нотеб" ЕООД и при съседи по скица: път, имот с пл. N 1614 /хиляда шестстотин и четиринадесет/, улица, имот с пл. № 1099 /хиляда деветдесет и девет/, заедно с изградената в него СГРАДА - АВТОРЕМОНТЕН ЦЕХ, с идентификатор 68134.2803.1673.1 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди осемстотин и три точка хиляда шестстотин седемдесет и три точка едно/, на две нива, с разгърната застроена площ от 972.52 /деветстотин седемдесет и две цяло и петдесет и две стотни кв.м., от които: на първо ниво - застроена площ от 644.31 /шестстотин четиридесет и четири цяло и тридесет и една стотни/ кв.м. и състоящо се от авторемонтно хале, електроработилница, стругарска работилница, три склада за резервни части, съблекалня, умивалня и две тоалетни за административния переснал и на второ ниво - застроена площот 328.21 /триста двадесет и осем цяло и двадесет и една стотни/ кв.м., и състоящо се от три склада, канцелария, умивалня и две тоатетни и коридор и стълбище.Върху изнесеният на публична продан имот има следните вписани тежести: 1. Договорна ипотека № 97, том № II, дело № 974 от 29.01.2007 г.; 2. Договорна ипотека № 185, том № VIII, дело № 8364 от 21.04.2010 г.; 3. Възбрана № 292, том № XV, вх. рег. № 43209 от 10.10.2011 г. в полза на взискателя „Обединена българска банка” АД за сумата от 1 600 000 евро - главница, ведно със съответната лихва съгласно договор за кредит от 21.04.2010 г..ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 248 000 лв. /двеста четиридесет и осем хиляди лева/.Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 54, на 14.02.2017 г. в началото на работния ден, като започва на 13.01.2017 г. и завършва на 13.02.2017 г. - 17.00 часа.Недвижимите имоти могат да бъдат преглеждани в дните понеделник, сряда и петък от 17.00 часа до 19.00 часа след предварителна уговорка с Ради Недев Радев на тел: 0888/713 629. За пазач на имотите е определен Ради Недев Радев.Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, с рег. № 844 в „ОББ” АД, по сметка IBAN BG27UBBS80025070472430, BIC UBBSBGSF при „Обединена българска банка” АД - клон Раковски по изп. дело № 20118440403244. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър /при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. На 14.02.2017 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 54 /входа откъм булеварда/ ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/. 

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
0700 20 844
Определяне на купувач
[кога] на 14.02.2017 09:00
203481
Онлайн са 112 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение