Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 240086
Публикувано на 11.01.2017 12:49
Посещения: 8
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Татяна Бориславова Кирилова с рег. No: 815 обявява за публична продан
Парцел,8800 лв.,ПЛЕВЕН
Обявлението е активно
от 05.02.2017
до 05.03.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Плевен
Тип на имуществото:
Парцел
Начална цена:
8800.00 лв.
Площ (в кв.м):
350.000
241695
Описание:

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД №875 / 2013 г. с Изх. № 797/ 11.01.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 06.02.2017г. до 17.00 часа на 06.03.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на НИКОЛАЙ ПЛАМЕНОВ КОЖУХАРОВ, а именно: НЕЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в строителните граници на град Плевен, в местността „ЧАИРА“, с площ от 350 /триста и петдесет/ кв.м., съставляващ имот № 10291 /десет хиляди двеста деветдесет и едно/, в квартал 6 /шести/ по кадастралния план на града, одобрен със Заповед № РД-02-14-266/1994 г. на Кмета на Община Плевен, който имот попада в УПИ III /трети/, отреден за жилищен комплекс и гаражи, при съседи: юг – улица и блок №222 от ж.к. „Дружба“, запад – поземлен имот, север – ОДЗ „Яница“, изток – поземлен имот, съгласно представения документ за собственост – Нотариален акт за покупко-продажба № 123, том IX, д. 950/2004 г. на Нотариус Савина Иванова, рег. № 016 на НК, а съгласно скица на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Плевен на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 56722.667.835 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин шестдесет и седем, точка, осемстотин тридесет и пет/ по кадастралната карта на гр. Плевен, одобрена със заповед № РД-18-56/18.09.2007 г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастър, находящ се в град Плевен, ж.к. „Дружба“, с площ от 348 /триста четиридесет и осем/ кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – ниско застрояване /до 10 метра/, при съседи: имот 56722.667.831, имот 56722.667.846, имот 56722.667.836. Имотът се намира в град Плевен, ж.к. „Дружба“, местността „ЧАИРА“. На 300 м от имота се намира спирка на тролей №5. На юг граничи с асфалтов път, на север с ОДЗ „Яница. За имота е отредено жилищно застрояване до 10 метра, не е ограден, не е изпълнена вертикална планировка. - при първоначална цена – 8 800 лева /осем хиляди и осемстотин лева/ Тежести за имота: Договорна ипотека вписана в полза на „БАНКА ДСК” ЕАД, том 2, №177/2008г.; възбрана том 3, №75/2013г.в полза на „БАНКА ДСК” ЕАД; съгласно удостоверение за тежести с изх.№2241/24.06.2013г. на Агенция Вписвания гр.Плевен. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на адрес в гр. Плевен, на горепосочен адрес. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20138150400875/13г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 07.03.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача.Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
064/ 806 778
Определяне на купувач
[кога] на 07.03.2017 07:45
203482
Онлайн са 171 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение