Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 240090
Публикувано на 11.01.2017 14:55
Посещения: 8
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Стефан Димитров Горчев с рег. No: 825 обявява за публична продан
Производствен имот,201600 лв.,Сопот
Обявлението е активно
от 15.01.2017
до 15.02.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Сопот
Населено място:
град Сопот
Тип на имуществото:
Промишлени обекти
Начална цена:
201600.00 лв.
Площ (в кв.м):
19370.000
241699
Описание:

ИД № 20148250400371 - Поземлен имот с идентификатор 68080.504.46 (шест, осем, нула, осем, нула, точка, пет, нула, четири, точка, четири, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД - 18-8/11.03.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Сопот, община Сопот, област Пловдивска, с площ на поземления имот: 19370 кв.м. (деветнадесет хиляди триста и седемдесет кв.м.), трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - за черната и цветната металургия, стар идентификатор - няма, номер по предходен план: 46 (четиридесет и шест), при съседи на поземления имот: 68080.13.4; 68080.13.287; 68080.504.22; 68080.13.5. Гореописаният поземлен имот по Нотариален акт представлява: Имот № 000046 (нула нула нула нула четири шест), находящ се в землището на град Сопот, с ЕКАТТЕ 68080, община Сопот , незастроен терен с площ от 19370 кв.м. (деветнадесет хиляди триста и седемдесет кв.м.), начин на трайно ползване - произв. терен, представляващ част от дворно място на основна площадка на ВМЗ ЕАД Сопот, извън регулацията на гр. Сопот, при граници и съседи: имот № 000022 - спец.предназн.на ВМЗ ЕАД, имот № 013005 - пасище, мера на ОПФ - Сопот, имот № 011287 - пасище, мера на ВМЗ ЕАД.Начална цена, от която ще започне публичната продан, е в размер на 201 600,00 лв. (двеста и една хиляди и шестстотин лева) с вкл. ДДС върху данъчната основа, съставляваща 75 % от цената, определена в протокол на ЧСИ от 09.01.2017 г., съгласно чл. 494, ал. 2, във вр. с чл. 485, във вр. с чл. 468, ал. 1 от ГПК. За цената се прилага чл. 131 от ЗДДС.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
032/ 650 072
Определяне на купувач
[кога] на 16.02.2017 14:30
203486
Онлайн са 183 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение