Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 240091
Публикувано на 11.01.2017 14:56
Посещения: 12
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Виктор Георгиев Георгиев с рег. No: 725 обявява за публична продан
Многостаен апартамент,117560.25 лв.,ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Обявлението е активно
от 13.01.2017
до 13.02.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
ул.Асен Разцветников 4
ет.1 , Велико Търново
Населено място:
град Велико Търново
Тип на имуществото:
Многостайни
Начална цена:
117560.25 лв.
Площ (в кв.м):
124.000
241700
Описание:

І. НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ АПАРТАМЕНТ "А" /буква "А"/, със застроена площ от 124 /сто двадесет и четири/ квадратни метра, находящ се в град Велико Търново, ул. "Асен Разцветников" № 4, на първи етаж в жилищна сграда - блок 7 /седми/, секция "А" /буква "А"/, построена в ЖСК Зенит - Велико Търново въз основа на въздмездно отстъпено право на строеж върху държавна земя - УПИ ХІV /четиринадесет/, в строителен квартал 373 /триста седемдесет и трети/ по плана на град Велико Търново, състоящ се от: дневна-столова, три спални, баня, тоалетна, коридор, две тераси, при граници: изток - апартамент "Б" на първия етаж на Генчо Ноев Ноев и Румяна Георгиева Ноева, запад - общинска земя, север - улица, юг - улица, отгоре - апартамент "А" на втори етаж на Младен Колев Милков и Анелия Блажева Милкова, отдолу – ателие на Младен Колев Милков и Анелия Блажева Милкова и ателие на Андон Николов Хаджимарински и Дочка Павлова Хаджимаринска, склад на Генчо Ноев Ноев и Румяна Георгиева Ноева, гараж № 1 на Колю Колев Милков и Гина Йорданова Милкова и гараж № 2 на Валентин Дончев Димитров и Атанас Дончев Димитров, ЗАЕДНО с ИЗБА № 6 /шест/, с площ от 9.45 /девет цяло и четиридесет и пет стотни/ квадратни метра, при граници: изток – изба № 5 на Андон Николов Хаджимарински и Дочка Павлова Хаджимаринска, запад – стълбищна клетка, юг – коридор, север – междублоково пространство, ЗАЕДНО с 10.62 % /десет цяло и шестдесет и две стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и 10.19 % /десет цяло и деветнадесет процента/ идеални части от правото на строеж, който имот според справка от АГКК с вх. № 15824/29.09.2016 г. представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.506.73.1.4 (десет хиляди четиристотин четиридесет и седем, точка, петстотин и шест, точка, седемдесет и три, точка, едно, точка, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Велико Търново, одобрени със Заповед РД-18-86/19.09.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Последно изменение със Заповед: КД-14-04-212/20.08.2010 година на Началник на СГКК – Велико Търново. Адрес на имота: град Велико Търново, ул. „Асен Разцветников“ № 4, ет. 1, ап. А 1. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10447.506.73. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: 124 кв. м (сто двадесет и четири квадратни метра). Прилежащи части: Изба № 6 – 9.45 кв. м (девет цяло и четиридесет и пет стотни квадратни метра), заедно с 10.62 % (десет цяло и шестдесет и две стотни процента) от общите части на сградата. Ниво: 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 10447.506.73.1.3, под обекта: 10447.506.73.1.12, 10447.506.73.1.2, 10447.506.73.1.14, 10447.506.73.1.13, над обекта: 10447.506.73.1.6; НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 117 560.25 лв. (сто и седемнадесет хиляди петстотин и шестдесет лева и двадесет и пет стотинки);

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
062/ 650 629
Определяне на купувач
[кога] на 14.02.2017 08:30
203487
Онлайн са 104 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение