Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 240092
Публикувано на 11.01.2017 14:56
Посещения: 13
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Петко Иванов Мачкърски с рег. No: 881 обявява за публична продан
Производствен имот,122250 лв.,Старцево
Обявлението е активно
от 07.02.2017
до 07.03.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Старцево
Тип на имуществото:
Промишлени обекти
Начална цена:
122250.00 лв.
Площ (в кв.м):
5883.000
241701
Описание:

Урегулиран поземлен имот (УПИ) I-3066, по Подробния устройствен план (ПУП) на с. Старцево, общ. Златоград, обл. Смолян, с площ от 5 883 кв.м. (пет хиляди осемстотин осемдесет и три квадратни метра), находящ се в землището на с. Старцево, ЕКАТТЕ 69105, общ. Златоград, обл. Смолян, местност: ЧАУШЕВА ПОЛЯНА, при граници и съседи на имота: нива на Юмер Чаушев, горско-стопански терен, нива на наследници на Румен Касабов, нива на Златко Касабов и нива на Раиф Кардашев, ВЕДНО с построената в поземления имот БИТОВА СГРАДА със застроена площ от 48 кв.м. (четиридесет и осем квадратни метра), ВЕДНО с построената в поземления имот СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ от 661 кв.м. (шестстотин шестдесет и един кубични метра).

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
0301/ 812 30
Определяне на купувач
[кога] на 08.03.2017 10:00
203488
Онлайн са 158 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение