Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 240093
Публикувано на 11.01.2017 12:58
Посещения: 14
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Виктор Георгиев Георгиев с рег. No: 725 обявява за публична продан
Гараж,10397.25 лв.,ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Обявлението е активно
от 12.01.2017
до 12.02.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
ул.Асен Разцветников 4, Велико Търново
Населено място:
град Велико Търново
Тип на имуществото:
Гараж
Начална цена:
10397.25 лв.
Площ (в кв.м):
24.000
241702
Описание:

ІІ. НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ ГАРАЖ № 1 /едно/ със застроена площ от 23.59 /двадесет и три цяло и петдесет и девет стотни/ квадратни метра, находящ се в град Велико Търново, ул. "Асен Разцветников" № 4, на партерен етаж в жилищна сграда - блок 7 /седми/, секция "А" /буква "А"/, построена в ЖСК Зенит - Велико Търново въз основа на въздмездно отстъпено право на строеж върху държавна земя - УПИ ХІV /четиринадесет/, в строителен квартал 373 /триста седемдесет и трети/ по плана на град Велико Търново, при граници: запад – гараж № 2 на Валентин Дончев Димитров и Атанас Дончев Димитров, север - междублоково пространство, юг – коридор на партер, изток – вход на ЖСК „Зенит“, отгоре – апартамент „А“ на първи етаж на Колю Колев Милков и Гина Йорданова Милкова, отдолу – избра № 1 на Красимир Младенов Маринов и Милена Желева Маринова, ЗАЕДНО с 1.89 % /едно цяло и осемдесет и девет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и 1.93 % /едно цяло и деветдесет и три процента/ идеални части от правото на строеж, който имот според справка от АГКК с вх. № 15824/29.09.2016 г. представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.506.73.1.14 (десет хиляди четиристотин четиридесет и седем, точка, петстотин и шест, точка, седемдесет и три, точка, едно, точка, четиринадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Велико Търново, одобрени със Заповед РД-18-86/19.09.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Последно изменение със Заповед: КД-14-04-212/20.08.2010 година на Началник на СГКК – Велико Търново. Адрес на имота: град Велико Търново, ул. „Асен Разцветников“ № 4, ет. 0. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10447.506.73. Предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: 23.59 кв. м (двадесет и три цяло и петдесет и девет стотни квадратни метра). Прилежащи части: 1.89 % (едно цяло и осемдесет и девет стотни процента) от общите части на сградата. Ниво: 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 10447.506.73.1.13, под обекта: няма, над обекта: 10447.506.73.1.4; НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 10 397.25 лв. (десет хиляди триста деветдесет и седем лева и двадесет и пет стотинки);

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
062/ 650 629
Определяне на купувач
[кога] на 14.02.2017 06:30
203489
Онлайн са 123 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение