Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 240104
Публикувано на 11.01.2017 15:15
Посещения: 13
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Виктор Георгиев Георгиев с рег. No: 725 обявява за публична продан
Гараж,10992.75 лв.,ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Обявлението е активно
от 13.01.2017
до 13.02.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
ул.Асен Разцветников 4, Велико Търново
Населено място:
град Велико Търново
Тип на имуществото:
Гаражи
Начална цена:
10992.75 лв.
Площ (в кв.м):
24.000
241713
Описание:

VІІ. НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ ГАРАЖ № 5 с идентификатор 10447.506.73.1.18, със застроена площ от 24.35 /двадесет и четири цяло и тридесет и пет стотни/ квадратни метра, находящ се в град Велико Търново, ул. "Асен Разцветников" № 4, на сутеренен етаж в жилищна сграда - блок 7 /седми/, секция "А" /буква "А"/, построен ав ЖСК Зенит - Велико Търново въз основа на въздмездно отстъпено право на строеж върху държавна земя - УПИ ХІV /четиринадесет/, в строителен квартал 373 /триста седемдесет и трети/ по плана на град Велико Търново, при граници: запад - общо помещение за колички, север - стълбищна клетка и коридор, изток - гараж № 6 на Андон Николов Хаджимарински и Дочка Павлова Хаджимаринска, юг - улица, ЗАЕДНО с 1.95 % /едно цяло и деветдесет и пет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и 2 % /два процента/ идеални части от правото на строеж който имот по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Велико Търново, одобрени със Заповед РД-18-86/19.09.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.506.73.1.18 /десет хиляди четиристотин четиридесет и седем, точка, петстотин и шест, точка, седемдесет и три, точка, едно, точка, осемнадесет/. Последно изменение със Заповед: КД-14-04-212/20.08.2010 г. на Началник на СГКК – Велико Търново. Адрес на имота: град Велико Търново, ул. „Асен Разцветников“ № 4, ет. -1, гараж 5. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10447.506.73. Предназначение на обекта: Гараж в сграда. Брой нива на обекта: 1, Посочена в документа площ: 24.35 кв. м. Прилежащи части: 1.95 % идеални части от общите части на сградата. Ниво № 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж – 10447.506.73.1.19; Под обекта – няма; Над обекта: 10447.506.73.1.1; НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 10 992.75 лв. (десет хиляди деветстотин деветдесет и два лева и седемдесет и пет стотинки);

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
062/ 650 629
Определяне на купувач
[кога] на 14.02.2017 08:30
203500
Онлайн са 153 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение