Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 240107
Публикувано на 11.01.2017 15:17
Посещения: 21
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Петко Иванов Мачкърски с рег. No: 881 обявява за публична продан
Търговски имот,39200 лв.,ЧЕПЕЛАРЕ
Обявлението е активно
от 08.02.2017
до 08.03.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
УЛ. ШИНА АНДРЕЕВА 4, Чепеларе
Населено място:
град Чепеларе
Тип на имуществото:
Търговски комплекси
Начална цена:
39200.00 лв.
Площ (в кв.м):
127.000
241716
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80371.243.2119 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- 18- 57/ 28.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Чепеларе, ул. Шина Андреева № 4, с площ 173 /сто седемдесет и три/ кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване, със съседи- поземлени имоти с идентификатори 80371.243.331, 80371.243.330 и 80371.243.1714, който поземлен имот е идентичен с поземлен имот № 2119, попадащ в УПИ VI- 330 в кв. 29 по плана на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян, с площ 160 /сто и шестдесет/ кв.м., при граници и съседи: изток- улична регулация, запад- поземлен имот № 331, север- УПИ V- 333- паркинг, юг- поземлен имот № 330, съгласно Договор за продажба на общински имот от 02.06.2005 г., вписан в Служба по вписванията- Чепеларе като акт № 63, том № 1, дв. вх. рег. № 360 от 06.06.2005 г., ВЕДНО с построения в поземления имот САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 80371.243.2119.1.1, със застроена площ 127 /сто двадесет и седем/ кв.м., с предназначение: друг вид самостоятелен обект в сграда, със съседни самостоятелни обекти: на същия етаж- няма, под обекта- няма, над обекта- 80371.243.2119.1.2, представляващ снек- бар и магазин и находящ се на първия етаж от триетажна сграда с идентификатор 80371.243.2119.1, със застроена площ 127 /сто двадесет и седем/ кв.м., разположена в поземления имот.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
0301/ 812 30
Определяне на купувач
[кога] на 09.03.2017 10:30
203503
Онлайн са 161 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение