Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 240108
Публикувано на 11.01.2017 15:19
Посещения: 23
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Виктор Георгиев Георгиев с рег. No: 725 обявява за публична продан
Двустаен апартамент,58113.75 лв.,ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Обявлението е активно
от 13.01.2017
до 13.02.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
ул.Асен Разцветников 4
партер , Велико Търново
Населено място:
град Велико Търново
Тип на имуществото:
Двустайни
Начална цена:
58113.75 лв.
Площ (в кв.м):
61.000
241717
Описание:

VІІІ. НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ АПАРТАМЕНТ "И" /буква "И"/ с идентификатор 10447.506.73.1.1, със застроена площ от 61 /шестдесет и един/ квадратни метра, находящ се в град Велико Търново, ул. "Асен Разцветников" № 4, на партерен етаж в жилищна сграда - блок 7 /седми/, секция "А" /буква "А"/, построена в ЖСК Зенит - Велико Търново въз основа на въздмездно отстъпено право на строеж върху държавна земя - УПИ ХІV /четиринадесет/, в строителен квартал 373 /триста седемдесет и трети/ по плана на град Велико Търново, състоящ се от: дневна-столова, спалня, баня- тоалетна, коридор, тераса, при граници: север - гараж № 3 /три/ на партерния етаж на Генчо Ноев Ноев и Румяна Георгиева Ноева, гараж № 4 /четири/ на партерния етаж на Красимир Младенов Маринов и Милена Желева Маринова и вход на ЖСК "Зенит" - Велико Търново, юг. улица, запад - ателие "З" на Колю Колев Милков и Гина Йорданова Милкова, изток - секция "Б" на блок 7 /седми/, отдолу - гараж № 5 на Анелия Блажева Милкова и Младен Колев Милков и гараж № 6 на Андон Николов Хаджимарински и Дочка Павлива Хаджимаринска, отгоре - апартамент Б на първи етаж на Генчо Ноев Ноев и Румяна Георгиева Ноева, ЗАЕДНО с 4.82 % /четири цяло и осемдесет и две стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и 4.98 % /четири цяло и деветдесет и осем стотни процента/ идеални части от правото на строеж който имот по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Велико Търново, одобрени със Заповед РД-18-86/19.09.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.506.73.1.1 /десет хиляди четиристотин четиридесет и седем, точка, петстотин и шест, точка, седемдесет и три, точка, едно, точка, едно/. Последно изменение със Заповед: КД-14-04-212/20.08.2010 г. на Началник на СГКК – Велико Търново. Адрес на имота: град Велико Търново, ул. „Асен Разцветников“ № 4, ет. 0, ап. И. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10447.506.73. Предназначение на обекта: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1, Посочена в документа площ: 61 кв. м. Прилежащи части: 4.82 % идеални части от общите части на сградата. Ниво № 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж – 10447.506.73.1.16, 10447.506.73.1.15, 10447.506.73.1.2; Под обекта – 10447.506.73.1.18, 10447.506.73.1.19; Над обекта: 10447.506.73.1.3; НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 58 113.75 лв. (петдесет и осем хиляди сто и тринадесет лева и седемдесет и пет стотинки);

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
062/ 650 629
Определяне на купувач
[кога] на 14.02.2017 08:30
203504
Онлайн са 101 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение