Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 240109
Публикувано на 11.01.2017 15:20
Посещения: 38
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Стефан Димитров Горчев с рег. No: 825 обявява за публична продан
Къща,7560 лв.,Караджалово
Обявлението е активно
от 14.01.2017
до 14.02.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
с. Караджалово
Населено място:
с. Караджалово
Тип на имуществото:
Къщи и вили
Начална цена:
7560.00 лв.
Площ (в кв.м):
55.000
241718
Описание:

ИД № 20168250400036 - ДВОРНО МЯСТО, цялото застроено и незастроено, с площ от 1420 кв.м. (хиляда четиристотин и двадесет квадратни метра), находящо се в село Караджалово, община Първомай, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XIX-43 (деветнадесет римско тире четиридесет и три арабско) от кв.8 (осми) по плана на село Караджалово, община Първомай, ведно с построените в него жилищна сграда със застроена площ от 55,00 (петдесет и пет) квадратни метра, паянтова жилищна сграда (лятна кухня) със застроена площ от 19 (деветнадесет) квадратни метра, паянтова сграда със застроена площ от 30 (тридесет) квадратни метра и навес с площ от 7 (седем) квадратни метра, при граници на УПИ: улица, УПИ XX-48; УПИ VIII-44 и УПИ XVIII-43, който имот е предназначен за жилищно строителство с приложени дворищна и улична регулация, ведно с всички подобрения и приращения. Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 7560,00 лв. (седем хиляди петстотин и шестдесет лева) съставляваща 75 % от цената, определена в протокол на ЧСИ от 10.01.2017 г., съгласно чл. 494, ал. 2, във вр. с чл. 485, във вр. с чл. 468, ал. 1.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
032/ 650 072
Определяне на купувач
[кога] на 15.02.2017 14:00
203505
Онлайн са 124 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение