Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 275236
Публикувано на 12.10.2017 10:13
Посещения: 3
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Павел Иванов Георгиев с рег. No: 837 обявява за публична продан
Вила,18750 лв.,СЛИВЕН
Обявлението е активно
от 13.10.2017
до 13.11.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Сливен
Тип на имуществото:
Къща
Начална цена:
18750.00 лв.
Площ (в кв.м):
1013.000
276704
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №67338.440.316 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и четиридесет точка триста и шестнадесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, целият с площ 1 013 кв.м. /хиляда и тринадесет квадратни метра/, находящ се в гр. Сливен, местност „Селището“ № 114, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За вилна сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 462, ведно с построените в имота: 1. Сграда с идентификатор № 67338.440.316.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и четиридесет точка триста и шестнадесет точка едно/, със застроена площ 45.00кв.м. /четиридесет и пет квадратни метра/, брой етажи: 3 /три/, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна; 2. Сграда с идентификатор № 67338.440.316.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и четиридесет точка триста и шестнадесет точка две/, със застроена площ 9.00кв.м. /девет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда; 3. Сграда с идентификатор № 67338.440.316.3 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и четиридесет точка триста и шестнадесет точка три/, със застроена площ 7.00кв.м. /седем квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда и 4. Сграда с идентификатор № 67338.440.316.4 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и четиридесет точка триста и шестнадесет точка четири/, със застроена площ 13.00кв.м. /тринадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда, при граници за целия имот: поземлен имот с идентификатор № 67338.440.315, поземлен имот с идентификатор № 67338.440.321 и поземлен имот с идентификатор № 67338.440.317.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
044/ 633 049
Определяне на купувач
[кога] на 15.11.2017 14:00
237864
Онлайн са 195 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение