Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 275976
Публикувано на 18.10.2017 13:48
Посещения: 3
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Татяна Бориславова Кирилова с рег. No: 815 обявява за публична продан
Склад,25101.6 лв.,ПЛЕВЕН
Обявлението е активно
от 03.11.2017
до 03.12.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
пл.Възраждане 1, Плевен
Населено място:
град Плевен
Тип на имуществото:
Склад / Хале
Начална цена:
25101.60 лв.
Площ (в кв.м):
46.000
277443
Описание:

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД №1147/ 2017г.с Изх.№ 46062/ 18.10.2017 Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 04.11.2017г. до 17.00 часа на 04.12.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе първа публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следните недвижими имоти принадлежащи на „ДИМИТРОВ – МВ“ ЕООД, представлявано от управителя Милчо Василев Димитров, а именно: 1. КУХНЯ, ФУРНА и СКЛАДОВЕ със застроена площ от 304,41 кв.м. /триста и четири цяло и четиридесет и една стотни квадратни метра/, в която квадратура са включени два броя съблекални помещения, представляващи обособена част от бивш стол - ресторант с обслужващи помещения целият с площ от 980,74 кв.м. /деветстотин и осемдесет цяло и седемдесет и четири стотни квадратниметра/ находящи се в сутерена на четириетажна административно-обществена сграда в град Плевен, площад "Възраждане" №1 /едно/, при съседи на обекта: ул. "Д. Константинов", Община Плевен, абонатни помещения за ел.оборудване, гараж и складови помещения на ЕАД "Интерстрой -МК", ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавна земя - УПИ XV-4929 /петнадесет римско - четири хиляди деветстотин двадесет и девет арабско/, квартал 383 /триста осемдесет и три/ по плана на гр. Плевен, при съседи на имота: пл. "Възраждане ", ул. ''Д.Константинов" , ул. "Бъкстон" и Община Плевен, съгласно описанието по документ за собственост, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/06.06.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.659.862.1.1 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин и шестдесет и девет , точка, осемстотин шестдесет и две, точка, едно, точка, едно/, с адрес на имота: гр.Плевен, пл. „ Възраждане“ № 1 /едно/, етаж - 1 /минус едно/, който самостоятелен обект се намира в сграда №1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.659.862 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин и петдесет и девет , точка, осемстотин шестдесет и две /, с предназначение на самостоятелния обект: за склад, с брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 304,41 кв.м. / триста и четири цяло и четиредесет и една стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – имоти с идентификатори 56722.659.862.1.5; 56722.659.862.1.4 и 56722.659.862.1.98; под обекта – няма; над обекта – имоти с идентификатор 56722.659.862.1.100; 56722.659.862.1.16 и 56722.659.862.1.17; - при първоначални цена – 315 974.90 лева без ДДС, равна на данъчната оценка за имота, съгласно удостоверение издадено от МДТ при Община Плевен. Пазарната стойност за имота определена от вещо лице е в размер на 398 200 лв. Началната цена при първа публична продан се определя в размер на 75% от пазарната стойност и е в по-нисък размер, поради което, началната цена е определена по данъчната оценка. Тежести за имота: вписана договорна ипотека том 10, акт 22/2007г., в полза на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, ЕИК 831094393, като правоприемник на ТБ ЮНИОНБАНК АД; вписана договорна ипотека том 1, акт 151/2008г., в полза на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, ЕИК 831094393, като правоприемник на ТБ ЮНИОНБАНК АД; анекс доп.споразумение том 18 акт 157/2009г., към имотека том 10 акт 22/2007г. /промяна на вз.на имотеката/; възбрана том 3 акт 173/2012г., в полза на Община Плевен; възбрана том 3, акт 101 от 14.08.2017г., в полза на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, ЕИК 831094393 , по изп.дело №20178150401147/17г., съгласно удостоверение за тежести на Агенция Вписвания Имотен Регистър с изх.№3542/25.08.2017г. Вписан договор за наем с „Лукс-МХ“ЕООД от 05.09.2017г. 2. ВЪНШЕН СКЛАД със застроена площ от 46,00 кв.м. /четиридесет и шест квадратни метра/, представляващ обособена част от бивш стол-ресторант с обслужващи помещения, целият с площ от 980.74 кв.м. /деветстотин и осемдесет цяло и седемдесет и четири стотни квадратни метра/, находящ се в сутерена на четириетажна административно-обществена сграда в гр.Плевен, пл."Възраждане" № 1 /едно/, при съседи на обекта: ул. "Д. Константинов", Община Плевен, абонатни помещения за ел.оборудване, гараж и складови помещения на ЕАД "Интерстрой -МК", ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавна земя - УПИ XV-4929 /петнадесет римско-четири хиляди деветстотин двадесет и девет арабско/, кв. 383 /триста осемдесет и три/ по плана на гр. Плевен, при съседи на имота: пл. "Възраждане ", ул. ''Д.Константинов" , ул. "Бъкстон" и Община Плевен, съгласно описанието по документ за собственост, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/06.06.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.659.862.1.6 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин и шестдесет и девет , точка, осемстотин шестдесет и две , точка, едно, точка, шест/, с адрес на имота: гр.Плевен, пл. „ Възраждане“ № 1 /едно/, етаж - 1 /минус едно/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.659.862 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин и петдесет и девет , точка, осемстотин шестдесет и две /, с предназначение на самостоятелния обект: за склад, с брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 46,00 кв.м. / четиредесет и шест квадратни метра /, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – имот с идентификатор 56722.659.862.1.5, под обекта – няма, над обекта – имот с идентификатор 56722.659.862.1.100; - при първоначални цена – 25 101.60 лева без ДДС, равна на данъчната оценка за имота, съгласно удостоверение издадено от МДТ при Община Плевен. Пазарната стойност за имота определена от вещо лице е в размер на 33 400 лв. Началната цена при първа публична продан се определя в размер на 75% от пазарната стойност и е в по-нисък размер, поради което, началната цена е определена по данъчната оценка. „ДИМИТРОВ – МВ“ ЕООД, е с регистрация по ЗДДС, и е упражнил избор на основание чл.83, ал.5 от ППЗДДС във връзка с чл.45, ал.7 от ЗДДС, доставките при извършване на публична продажба на недвижимите имоти, да бъдат облагаеми. Тежести за имота: вписана договорна ипотека том 10, акт 22/2007г., в полза на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, ЕИК 831094393, като правоприемник на ТБ ЮНИОНБАНК АД; вписана договорна ипотека том 1, акт 151/2008г., в полза на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, ЕИК 831094393, като правоприемник н1147а ТБ ЮНИОНБАНК АД; анекс доп.споразумение том 18 акт 157/2009г., към имотека том 10 акт 22/2007г. /промяна на вз.на имотеката/; възбрана том 3 акт 173/2012г., в полза на Община Плевен; възбрана том 3, акт 101 от 14.08.2017г., в полза на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, ЕИК 831094393 , по изп.дело №20178150401147/17г., съгласно удостоверение за тежести на Агенция Вписвания Имотен Регистър с изх.№3542/25.08.2017г. Вписан договор за наем с „Лукс-МХ“ЕООД от 05.09.2017г. Интересуващите се от имотиге могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имотите. Всички желаещи да прегледат имотите могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на посочен адрес в гр.Плевен. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20178150401147/17г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 05.12.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
064/ 806 778
Определяне на купувач
[кога] на 05.12.2017 07:45
238573
Онлайн са 168 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение