Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 278437
Публикувано на 09.11.2017 09:10
Посещения: 24
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Стоян Благоев Якимов с рег. No: 844 обявява за публична продан
Двустаен апартамент,54000 лв.,СОФИЯ
Обявлението е активно
от 12.11.2017
до 12.12.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
жк Сухата река
бл. 2, вх. Г, ет. 2, ап. 5 , София
Населено място:
град София
Тип на имуществото:
2-стаен апартамент
Начална цена:
54000.00 лв.
Площ (в кв.м):
63.000
279906
Описание:

О Б Я В Л Е Н И Епо изп. дело № 20138440402667 Подписаната Ирина Парапунова, Помощник- Частен съдебен изпълнител, при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 05.08.2013 г., собственост на Малина Лозанова Малинова- Първанова и Славка Денева Малинова, а именно: АПАРТАМЕНТ № 5 /пет/, находящ се в гр. София, район „Подуяне”, в жилищен комплекс „Сухата река”, в жилищната сграда на блок № 2 /две/, във вход „Г”, на втория етаж от сградата, със застроена площ от 63,43 /шестдесет и три цяло четиридесет и три стотни / кв.м., състоящ се от две стаи, кухня и други сервизни помещения, при съседи: от изток – апартамент № 4 /четири/ на Георги Вълчев, от запад – апартамент № 6 /шест/ на Георги Захов, от север – коридор, отгоре – апартамент № 7 /седем/ и отдолу – апартамент № 2 /две/ на Васил Йотов, заедно с избено помещение № 11 /единадесет/, с площ от 6,75 /шест цяло седемдесет и пет стотни/ кв.м., при съседи: от запад – мазе на Н. Максимов, от север – коридор и от юг- градинка, заедно с 0,724 % /нула цяло седемстотин двадесет и четири хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху поземления имот.Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести:Договорна ипотека акт № 113, том 3, дело № 2714/2011 г., възбрана № 180, том 12, дв. вх. рег. № 34681/11.08.2011 г., възбрана № 158, том 12, дело № 34245/10.08.2011 г. и възбрана т. 15 акт № 164 вх. № 33031 от 11.07.2013 г. в полза на взискателя -„УниКредит Булбанк” АД за сумата от 50101.01 евро- главница, ведно със съответната лихва съгласно договор за кредит от 16.06.2008 г., възбрана № 158, том 12, дв. вх. рег. № 34245/10.08.2011 г. и възбрана № 180, том 12, дв. вх. рег. № 34396/11.08.2011 г. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 54000 лв. /петдесет и четири хиляди/ лв.Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 14.12.2017 г. в началото на работния ден, като започва на 13.11.2017 г. и завършва на 13.12.2017 г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан понеделник, след предварителна уговорка на тел.: 0878/ 153 018. За пазач на имота са определени Малина Лозанова Малинова- Първанова. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, BG57UNCR70001520546988, BIC КОД: UNCRBGSF, с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20138440402667. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Взискателят не внася задатък, ако вземането му надвишава неговия размер. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/.Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно до края на работното време в последния ден на проданта.Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 14.12.2017 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. За купувач на имота се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
0700 20 844
Определяне на купувач
[кога] на 14.12.2017 07:00
240924
Онлайн са 122 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение