Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 279123
Публикувано на 16.11.2017 10:43
Посещения: 29
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Стоян Благоев Якимов с рег. No: 844 обявява за публична продан
Двустаен апартамент,74250 лв.,СОФИЯ
Обявлението е активно
от 19.11.2017
до 19.12.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Тип на имуществото:
2-стаен апартамент
Начална цена:
74250.00 лв.
Площ (в кв.м):
59.000
280592
Описание:

Подписаната Петя Вълкова, Помощник-Частен съдебен изпълнител в кантората на Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 30.05.2017 г., собственост на Красимира Лука Джартазанова-Котение, а именно: АПАРТАМЕНТ № А 15 /буква „А“ петнадесети/, находящ се в град София, улица „Каменно цвете” № 2 – 8 /втори-осми/, вход „А", на четвърти жилищен етаж, кота + 12.00 метра, състоящ се от коридор. спалня, дневна с кухненски бокс баня - тоалетна и тераса, със застроена площ от 58.69 квадрант метра. при съседи: коридор, апартамент № А16, ателие № 4, двор и калкан, ведно с ТАВАН № 3 /три/, на седми стаж, кота + 18.70 /плюс осемнадесет цяло и седемдесет стотни, метра/, със застроена площ 2.60 квадратни метра. При граници: коридор, коридор, покривна тераса и склад № 2, заедно с 1.76% идеални части от общите части на сградата, равняващи се па 9.59 квадратни метра и 1.76% /едно цяло и седемдесет и шест стотни върху сто/ идеални част от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата, в която е самостоятелният обект, съставляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68134.512.446; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68134.512.447, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68134.512.448, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68134.512.449, а съгласно документ за собственост представляващ УПИ I – 2, 3, 4, 15, от квартал 42 А, по плана на гр. София, , местност „ГГЦ Зона В – 17“, целият с площ от 1140.00 кв.м. по скица, а по нотариален акт – 1148 кв.м., при граници: ул. „Каменно цвете“, ПИ 6, ПИ 10, УПИ XIII-13, УПИ XII-12 и УПИ XI-11.Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести:Възбрана акт № 300, том 2, дв.вх. № 5244/08.02.2017 г. в полза на взискателите Адриана Симеонова и Димитър Симеонов за сумата от 7020 лв.- главница, ведно със съответните лихви; Възбрана акт № 296, том 10, дв.вх. № 36307/24.06.2015 г.ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 74250.00 лв. /седемдесет и четири хиляди двеста и петдесет лева/.Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 21.12.2017 г. в началото на работния ден, като започва на 20.11.2017 г. и завършва на 20.12.2017 г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан след предварителна уговорка с назначения пазач на тел. 0877170001. За пазач на имота е определена Красимира Лука Джартазанова-Котение. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, BG57UNCR70001520546988, BIC КОД: UNCRBGSF, с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20178440400148. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Взискателят не внася задатък, ако вземането му надвишава неговия размер.Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/.Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно до края на работното време в последния ден на проданта.Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 21.12.2017 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. За купувач на имота се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи.Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
0700 20 844
Определяне на купувач
[кога] на 21.12.2017 07:00
241587
Онлайн са 172 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение