Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 279493
Публикувано на 20.11.2017 14:30
Посещения: 21
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Ренета Милчева Василева с рег. No: 790 обявява за публична продан
Двустаен апартамент,62966.4 лв.,СОФИЯ
Обявлението е активно
от 20.11.2017
до 20.12.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
жк Свобода
бл. 30, вх. Д, ет.3 , София
Населено място:
град София
Тип на имуществото:
2-стаен апартамент
Начална цена:
62966.40 лв.
Площ (в кв.м):
60.000
280962
Описание:

Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. № 790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 487 от ГПК, по искане на взискателя МАЛИНА ДАНЧОВА АСЕНОВА е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 21.11.2017г. до 21.12.2017г. на следния недвижим имот, собственост на съделителите при посочените квоти: 2/36 части за Малина Данчова Асенова, 2/36 части за Веска Асенова Тодорова, 2/36 части за Ася Асенова Тодорова, 15/36 части за Светосав Георгиев Асенов и 15/36 части за Ивайло Георгиев Асенов, а именно: Самостоятелен обект в сграда с кадастрален идентификатор 68134.1376.2081.1.79 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда триста седемдесет и шест, точка, две хиляди осемдесет и едно, точка, едно, точка, седемдесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК /няма издадена заповед за изменение на КККР/, целият с площ от 59,56 /петдесет и девет цяло и петдесет и шест стотни/кв.м., находящ се в гр. София, район Надежда, ж.к. "Свобода", бл. 30, вх. Д, ет. 3, заедно с прилежащите части - мазе № 13 /тринадесет/ с площ 5,90 /пет цяло и деветдесет стотни/ кв.м. и 0,970% /нула цяло и деветстотин и седемдесет хилядни върху сто/ процента идеални части от общите части на сградата; който самостоятелен обект e изграден на едно ниво и се намира в сграда 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1376.2081 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда триста седемдесет и шест, точка, две хиляди осемдесет и едно/, с предназначение на самостоятелния обект - жилище, апартамент, при граници и съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - имот с кадастрален идентификатор 68134.1376.2081.1.80, 68134.1376.2081.1.63, под обекта - 68134.1376.2081.1.76 и над обекта - 68134.1376.2081.1.82; който самостоятелен обект представлява АПАРТАМЕНТ № 79 /седемдесет и девет/, находящ се в гр. София, ж.к. "Свобода", бл. 30 /тридесет/, вх. Д /буква "д"/, ет. 3 /три/, със застроена площ от 59,56 /петдесет и девет цяло и петдесет и шест стотни/кв.м., състоящ се от две стаи, кухня и обслужващи помещения, при съседи: изток - двор, запад - двор, север - апартамент № 63 от вх. Г, юг - апартамент № 80, ЗАЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 13 /тринадесет/ с полезна площ от 5,90 /пет цяло и деветдесет стотни/ кв.м., при съседи: изток - двор, запад - коридор, север - мазе № 12, юг - коридор и мазе № 11, ЗАЕДНО с прилежащите му 0,970% /нула цяло и деветстотин и седемдесет хилядни върху сто процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата, представляващо държавна земя. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр.София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798 и приключва на основание чл. 489, ал. 5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 62'966,40лв. /шестдесет и две хиляди деветстотин шестдесет и шест лева и четиридесет стотинки/. Същата представлява 80% от пазарната цена на имота. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата /чл. 488, ал. 2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17 до 19 часа. За пазач на имота е назначена Габриела Господинова, тел: 0877 647 427 Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN , BIC код по изпълнително дело № 20177900402007 (чл. 489, ал. 1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. На основание чл. 489 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан /чл. 185 от ЗЗД/, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 22.12.2017г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл. 492 от ГПК.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
02/ 989 82 55
Определяне на купувач
[кога] на 22.12.2017 07:00
241957
Онлайн са 118 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение