Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 279510
Публикувано на 20.11.2017 18:02
Посещения: 7
Вид на търга: таен
Обявление за публична продажба
по изпълнително дело No / изх.No: №72/2017/В(68/17)
Публичен изпълнител Виктория Руменова Нешева (Териториална дирекция на НАП гр. Велико Търново, офис гр. Плевен) обявява за публична продан
Недвижими имоти,170910 лв.,с. Старо село
Обявлението е активно
до 01.12.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
общ. Мездра
стопански двор,с. Старо село
Населено място:
с. Старо село
Тип на имуществото:
Други недвижими имоти
Начална цена:
170910.00 лв.
Депозит:
34182.00 лв.
280979
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №000097 с площ от 71,653 дка, ведно със стопанските посторойки в него

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
094/ 690 461
За огледи
[кога]от 27.11.2017 до 29.11.2017, от 13:00 до 16:00 часа
[къде]
Подаване на предложения
[кога]от 27.11.2017 до 01.12.2017
[къде]
Определяне на купувач
[кога] на 04.12.2017 22:00
45802
Описание на обявлението

С Ъ О Б Щ Е Н И Е №72/17.11.2017 г. Подписаната Виктория Руменова Нешева, главен инспектор по приходите в отдел „Държавни вземания” в качеството си на провеждащ продажбата, на основание Заповед №1229/17.11.2017 г. на директора на ТД на НАП-Велико Търново, във вр. с чл. 3, ал. 1, т.13 и ал. 4 и чл. 10, ал.1, т. 16 от Закона за Националната агенция за приходите и чл. 243, 246 и 251, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) ОБЯВЯВА: Публична продажба чрез търг с тайно наддаване №72/2017/В(68/17) по реда на чл. 251 – чл. 254 от ДОПК на недвижими имоти, отнети в полза на държавата с влeзли в сила съдебни актове. Оглед на имотите се извършва всеки присъствен ден от 27.11.2017 г. до 29.11.2017 г., от 13:00 ч. до 16:00 ч. по местонахождението на имотите. Депозитът за участие в търга се внася по банкова сметка на ТД на НАП – Велико Търново/ИРМ – гр. Видин: IBAN: BG37 IORT 8048 3387 3754 01,BIC:IORT8048 в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД до 01.12.2017 г. за всяка група от имоти поотделно. Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Офис – Видин, гр. Видин, ул. „6-ти Септември” №12 от 27.11.2017 г. до 01.12.2017 г., от 9:00 ч. до 12:30 ч. и 13:00 ч. до 17:30 ч. или по пощата за всяка група от имоти поотделно. Разглеждането на предложенията и продажбата ще се проведе от 14:00 ч. на 05.12.2017 г. в сградата на Офис Видин, гр. Видин, ул. „6-ти Септември” №12. Условията за провеждане на търга, списък на имотите, продажната им цена и размера на депозита са на разположение в сградата на Офис Видин на ТД на НАП Велико Търново, гр. Видин, ул. „6-ти Септември” №12, както и на страницата на НАП в Интернет:www.nap.bg в раздел ПРОДАЖБИ, рубриката КАК ДА КУПЯ. Телефон за контакт: 094/690 461

Онлайн са 171 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение