Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 280806
Публикувано на 07.12.2017 09:26
Посещения: 3
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Ренета Милчева Василева с рег. No: 790 обявява за публична продан
Парцел,171450 лв.,СОФИЯ
Обявлението е активно
от 07.12.2017
до 07.01.2018
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
ул. Беловодски път 104, София
Населено място:
град София
Тип на имуществото:
Парцел
Начална цена:
171450.00 лв.
Площ (в кв.м):
5554.000
282275
Описание:

Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. № 790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 494, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 487 от ГПК, по искане на взискателя КОНТРАКТ ЛИЗИНГ ЕООД е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 08.12.2017 г. до 08.01.2018 г. на следния недвижим имот, собственост на БАЛКАН ХОЛД АД C ЕИК 131397864, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.1938.691 /шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, девет, три, осем, точка, шест, девет, едно/, съгласно СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 40333/02.07.2013 г. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-68/02.12.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с адрес на поземления имот: гр. София, район Витоша, ул. "Беловодски път" № 104; с площ на имота: 5554 кв. м; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс; номер по предходен план: 691, квартал: 23; при съседи на имота: поземлени имоти с идентификатори 681341938.562, 68134.1938.567, 68134.1938.412, 68134.1938.1058, 68134.1938.1028, 68134.1938.557, 68134.1938.1053, 68134.1938.554, 68134.1938.1131, 68134.1938.553, 68134.1938.552, 68134.1938.551, 68134.1938.550, 68134.1938.549, а по нотариален акт представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. София, район „Витоша“, вилна зона „Беловодски път“, ул.„Беловодски път“ №104 /сто и четири/, целият с площ от 5800 /пет хиляди и осемстотин/ кв.м., съставляващ имот №691 /шестстотин деветдесет и едно/, който е част от УПИ XVI-691 /шестнадесети, отреден за имот с планоснимачен номер шестстотин деветдесет и едно/ от кв.23 /двадесет и три/ по плана на гр. София, местност в.з. „Беловодски път“, при граници на имота по скица: УПИ II-568, УПИ III-568, УПИ IV-568, УПИ V-568, УПИ X-562, УПИ XII-565, УПИ XIII-564, улица и останалата част от парцел XVI. Имотът е с лице на ул. „Беловодски път“ около 15 м. Към улицата има равнинна част около 300 кв.м., а останалата част е стръмна с повече от 12% наклон. Няма водопровод, канализация и ел.захранване. Съгласно ОУП на СО, приет с Решение № 697 от Протокол № 51/19.11.2009 г. и Решение № 960/16.12.2009 г. на МС, имотът попада в РПП – зона „Природни паркове“. Съгласно писмен отговор от ИАГ – МЗХ, поземленият имот попада в част от подотдел 1091 „а“, който представлява гора и по Лесоустройствен проект от 2009 г. на ТП „Държавнно горско стопанство – София“ е издънково насаждение от бук 9, габър 1 и смърч, на възраст 75, с пълнота 0,9 на височина 18 м., бонитет II и с диаметър 26, а съгласно кадастрална скица - трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За друг обществен обект. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр.София, бул. „Цар Борис ІІІ“ №54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798. и приключва на основание чл.489, ал.5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 171450.00 лв. (сто седемдесет и едно хиляди четиристотин и петдесет лева). Същата представлява 90% от началната цена по първата публична продан. Върху имота са вписани: Възбрана по настоящото изпълнително дело, вписана в СВ - гр. София, акт 94, том XII, дв.вх.рег.№ 32095 / 21.07.2010 г. за сумата от 17 852,69 лв. Възбрана по изп.д.№ 20097900401090 по описа на ЧСИ Р.Милчева, рег.№ 790, вписана в СВ – гр София, акт 81, т.8, дв.вх.рег. № 34059/06.08.2009 г., за сумата от 17 845,06 лв. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата/чл.488, ал.2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това след предварителна уговорка с пазача. За пазач на имота е назначен „БАЛКАН ХОЛД“ АД, представител Кирил Гергов - 0888253372. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG21 CECB 9790 1066 0623 00, BIC код CECBBGSF по изпълнително дело № 20107900401005 (чл.489, ал.1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. На основание чл. 489 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан /чл. 185 от ЗЗД/, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 09.01.2018 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл. 492 от ГПК.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
02/ 989 82 55
Определяне на купувач
[кога] на 09.01.2018 07:00
243219
Онлайн са 113 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение