Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 281896
Публикувано на 15.12.2017 09:30
Посещения: 16
Вид на търга: таен
Обявление за публична продажба
по изпълнително дело No / изх.No: №Търг № 4/2018/С Вещ № 297/17-3
Публичен изпълнител Роберт Христов Мирчев (Териториална дирекция на НАП гр. София) обявява за публична продан
Лек автомобил,300 лв.,РУ МВР Сандански
Обявлението е активно
до 19.01.2018
Обявлението не е актуално!
Документи
(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
Тип на имуществото:
Лек автомобил
Начална цена:
300.00 лв.
Депозит:
60.00 лв.
283365
Описание:

лек автомобил марка "Опел", модел "Корса" с рег. № Е 4255 КК

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
02/ 985 95 335
За огледи
[кога]от 15.01.2018 до 19.01.2018, от 10 до 15 ч.
[къде]
Подаване на предложения
[кога]от 15.01.2018 до 19.01.2018
[къде]
Определяне на купувач
[кога] на 22.01.2018 22:00
46672
Описание на обявлението

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 4/2018/С от 08.12.2017г. Подписаният Роберт Христов Мирчев – ГИП от отдел “Държавни вземания”, в качеството си на провеждащ продажбата, на основание Заповед № РД-01-1780/07.12.2017г. на директора на ТД на НАП София, във връзка с чл. 3, ал.1, т.13 и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т.16 от Закона за Националната агенция за приходите и чл. 243, чл. 246 и чл. 251, ал.1 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) ОБЯВЯВА: Публична продажба чрез търг с тайно наддаване № 4/2018/С по реда на чл. 251 – 254 от ДОПК на движими вещи – леки автомобили, полуремарке и други отнети в полза на държавата с влезли в сила актове на съдебните органи с общностен и необщностен статут, съгласно приложен списък, неразделна част от съобщението. Огледът на вещите се извършва всеки присъствен ден от 15.01.2018г. до 19.01.2018г., от 10 ч. до 12 ч. и от 13 ч. до 15 ч. по местонахождение: РУ МВР Ихтиман, ГПУ Петрич, РДГП Драгоман, ГПУ Калотина, РУ МВР Разлог и РУ МВР Сандански. Депозитът за участие в търга се внася по банков път до 19.01.2018г. по сметка СИБАНК, BIC BUIBBGSF, IBAN: BG44 BUIB 9888 3322 9434 00 за всяка вещ или група поотделно. Депозитът се счита за внесен, когато се завери сметката на ТД на НАП София, до изтичане на посочения краен срок за внасяне. Предложенията за участие в търга се подават в сградата на ТД на НАП София, ул. Аксаков № 21 от 15.01.2018г. до 19.01.2018г., от 9 ч. до 17.30 ч., както и по пощата за всяка вещ или група поотделно в отделен плик.Отварянето на предложенията и продажбата ще се извърши на 23.01.2018г. от 15.30ч. в сграда на НАП /офис Сердика/-София, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 88, ет. 1, зала 120. Плащането на цената се извършва по посочената банкова сметка в 7-дневен срок от продажбата, след приспадане на внесения депозит.Цените на вещите със статут необщностен са без включени държавни вземания /ДДС, митни сборове и други вземания/ и когато същите са дължими се заплащат от купувача.Списък на вещите, продажната им цена, размера на депозита и примерни образци на плик и предложение са на разположение в сграда на НАП /офис Сердика/ - София, бул. ”Княгиня Мария Луиза” № 88, ет. 1, зала 120, както и на страницата на НАП в Интернет: www.nap.bg, раздел „Продажби“.Условията за провеждане на търга се намират на страницата на НАП в Интернет: www.nap.bg, раздел „Продажби”, в рубрика „Как да купя”. За контакти: телефон: 02/8130662 ПРОВЕЖДАЩ ПРОДАЖБАТА: /Роберт Мирчев/

Онлайн са 189 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение