Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 284236
Публикувано на 12.01.2018 14:43
Посещения: 5
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Николай Желязков Желев с рег. No: 811 обявява за публична продан
Фабрика,140000 лв.,ДОБРИЧ
Обявлението е активно
от 14.01.2018
до 14.02.2018
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
бул.Трети март 48, Добрич
Населено място:
град Добрич
Тип на имуществото:
Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект
Начална цена:
140000.00 лв.
Площ (в кв.м):
1675.000
285705
Описание:

НЕДВИЖИМ ИМОТ – находящ се в град Добрич, бул.”Трети март” №48 /четиридесет и осем/, промишлена зона „Запад”, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор №72624.603.7 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, три, точка, седем/ съгласно скица №1879/04.02.2013 г. на СГКК-Добрич, стар идентификатор-няма, номер по предходен план: квартал: 277 /две, седем, седем/, парцел ІІ /две/, с площ 1675 /хиляда шестстотин седемдесет и пет/ кв.м., с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана” и начин на трайно ползване: „За друг вид производствен, складов обект”, ведно с построеният в този имот ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ със застроена площ 320 /триста и двадесет/ кв.м. и НАВЕС към него със застроена площ 64 /шестдесет и четири/ кв.м., които съгласно кадастралната карта са представени като еднофамилна СГРАДА с кадастрален идентификатор №72624.603.7.1 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, три, точка, седем, точка, едно/, скица №1880/04.02.2013 г. на СГКК-Добрич, със застроена площ 389 /триста осемдесет и девет/ кв.м., с предназначение: „Промишлена сграда”, при граници и съседи за поземления имот: 72624.603.4; 72624.603.111; 72624.603.291; 72624.603.357

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
058/ 605 294
Определяне на купувач
[кога] на 16.02.2018 10:00
246923
Онлайн са 129 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение