Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 286179
Публикувано на 25.01.2018 19:16
Посещения: 39
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Ренета Милчева Василева с рег. No: 790 обявява за публична продан
Тристаен апартамент,18519.98 лв.,СОФИЯ
Обявлението е активно
от 26.01.2018
до 26.02.2018
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Тип на имуществото:
3-стаен апартамент
Начална цена:
18519.98 лв.
Площ (в кв.м):
78.000
287641
Описание:

Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. № 790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 494, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 487 от ГПК, по искане на взискателя БОГДАН СПАСОВ СТАВРЕВ е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 27.01.2018 г. до 27.02.2018 г. на следните НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в гр. София, м. Студентски град, при гранични улици: ул. "Проф. Хр. Данов" и ул. "Акад. Йордан Трифонов", изградени на "груб строеж" в шест етажна масивна жилищна сграда, с магазин, офиси, подземни гаражи, с разгъната застроена площ от 7 414,95 кв. м, разделена на два блока: блок „А“ - в северната част на поземления имот и блок „Б“ - в южната част на поземления имот, свързани подземно с блок „В“, находяща се в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият с площ от 2230,00 кв. м, обозначен като УПИ ІІ-2425, попадащ в квартал № 42 по плана на гр. София, местността „Студентски град“, при граници: улица, УПИ І-1696 (първи, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда шестстотин двадесет и шест), път и УПИ ІІІ-1750, 1749 (трети, отредени за имоти с планоснимачни номера хиляда седемстотин и петдесет, хиляда седемстотин четиридесет и девет), собственост на длъжника ТМТ БИЛДИНГ ЕООД C ЕИК 130998189 с адрес гр/с. СОФИЯ - п.к. 1000, район „Витоша“, бул. „Братя Бъкстон“ № 40, ет. 3, ап.офис 4 (Адрес на управление), а именно: 1. 51,96/78 идеални части от АПАРТАМЕНТ № 15 на 4 етаж, изграден в блок Б, на кота + 12,05 м, с площ от 78 кв. метра, състоящ се от: антре, дневна, кухненски бокс, тоалетна с баня, спалня, спалня, балкон, балкон, при съседи: апартамент №14, апартамент №16 и коридор, двор, двор, ведно с МАЗЕ № 15, на кота -3,20 м в блок Б, с площ от 4,75 кв. метра, при съседи: мазе №14, мазе №16, коридор, и ведно с 10,06/13,60 идеални части от ПОДЗЕМНА ГАРАЖНА КЛЕТКА/ПАРКОМЯСТО № 3 с площ от 13,60 кв. метра, изграден в блок Б, на кота -3,20 м, при съседи: подземна гаражна клетка № 4, коридор, двор, двор, двор, ведно с 1,4746 % идеални части от общите подземни маневрени халета на сградата и ведно с 1,2986 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описаното по-горе място.2. 25,74/51,90 идеални части от АПАРТАМЕНТ № 14, на 4 жилищен етаж, на кота +12,05 м, изграден в блок Б, с площ от 51,90 кв. метра, състоящ се от: антре, дневна, кухненски бокс, преддверие, тоалетна с баня, спалня, балкон, при съседи: апартамент 13, апартамент 15 и коридор, двор, двор, ведно с МАЗЕ №14, на кота -3,20 м в блок Б, с площ от 4,80 кв. метра, при съседи: мазе №13, мазе №15, коридор, и ведно с 14,06/16,80 идеални части от ПРИЗЕМНА ГАРАЖНА КЛЕТКА/ПАРКОМЯСТО № 8 с площ от 16,80 кв. метра, изграден в блок Б, на кота 0,00 м, при съседи: приземна гаражна клетка № 9, наземен гараж № 1, двор и коридор, както и ведно с 8,9985% идеални части от общите подземни маневрени халета на сградата, ведно с 0.8997 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описаното по-горе място 3. 19/87,85 идеални части от АПАРТАМЕНТ № 21 на 5 етаж, на кота +14,90 м, изграден в блок Б, с площ от 87,85, състоящ се от: антре, дневна, кухненски бокс, преддверие, тоалетна, тоалетна с баня, спалня, спалня, балкон, балкон, при съседи: апартамент №20, апартамент №22, коридор и двор, ведно с МАЗЕ №21 от вход Б, на кота -3,20 м, с площ от 4,40 кв. метра, при съседи: коридор, мазе №20, мазе №22 и стена, ведно с 1,4202 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описаното по-горе място 4. 11,17/35,55 идеални части от НАЗЕМЕН ДВОЕН ГАРАЖ № 2 и № 3, с площ от 35,55 кв. метра, изграден в блок Б, на кота 0,00 м, при съседи: двор, наземен гараж № 1, приземен гараж № 9, приземен гараж № 10 и двоен наземен гараж № 4 и № 5, ведно с 0,3455 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описаното по-горе място 5. 19,02/87,85 идеални части от АПАРТАМЕНТ № 16, на 4 етаж, на кота + 12,05 м, изграден в блок Б, с площ от 87,85 кв. метра, състоящ се от: антре, дневна, кухненски бокс, преддверие, тоалетна, тоалетна с баня, спалня, спалня, балкон, балкон, при съседи: апартамент №15, апартамент № 17, коридор и двор, ведно с МАЗЕ № 16 от блок Б, на кота – 3,20 м, с площ от 4,70 кв. метра, при съседи: мазе № 15, мазе № 17, коридор, ведно с 1,4215 % идеални части от общите части от сградата и от правото на строеж върху описаното по-горе място от 14:00 часа6. 21,99/46,10 идеални части от НАЗЕМЕН ДВОЕН ГАРАЖ № 4 и № 5 с площ от 46,10 кв. метра, изграден в блок Б, на кота 0,00 м, при съседи: двор, двоен наземен гараж № 2 и № 3, приземен гараж № 10, приземен гараж № 11 и приземен гараж № 12, асансьор и инсталационно помещение, ведно с 0,4480 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описаното по-горе място 7. 25,91/78 идеални части от АПАРТАМЕНТ № 20, на кота +14,09 м, на 5 етаж, изграден в блок Б, с площ от 78 кв. метра, състоящ се от: антре, дневна, кухненски бокс, тоалетна с баня, спалня, спалня, балкон, балкон, при съседи: апартамент №19, апартамент №21, коридор, двор, двор, ведно с МАЗЕ № 20 от блок Б, на кота + 3,20 м, с площ от 4,45 кв. метра, при съседи: мазе № 19, мазе № 21, коридор, ведно с 1,1906 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж Началната цена, от която ще започне наддаването за 51,96/78 ид. ч. от Апартамент № 15, ведно с 10,06/13,60 ид. ч. от Паркомясто № 3 е в размер на 38 011,95 лв. (тридесет и осем хиляди и единадесет лева и деветдесет и пет стотинки). Същата представлява 90 % от началната цена по предходната продан.Началната цена, от която ще започне наддаването за 25,74/51,90 ид. ч. от Апартамент № 14, ведно с 14,06/16,80 ид. ч. от Паркомясто № 8 е в размер на 26 703,00 лв. (двадесет и шест хиляди седемстотин и три лева). Същата представлява 90 % от началната цена по предходната продан.Началната цена, от която ще започне наддаването за 19/87,85 ид. ч. от Апартамент № 21 е в размер на 13 349,48 лв. (тринадесет хиляди триста четиридесет и девет лева и четиридесет и осем стотинки). Същата представлява 90 % от началната цена по предходната продан.Началната цена, от която ще започне наддаването за 11,17/35,55 ид. ч. от Наземен двоен гараж № 2 и № 3 е в размер на 6 005,48 лв. (шест хиляди и пет лева и четиридесет и осем стотинки). Същата представлява 90 % от началната цена по предходната продан. Началната цена, от която ще започне наддаването за 19,02/87,85 ид. ч. от Апартамент № 16 е в размер на 13 377,15 лв. (тринадесет хиляди триста седемдесет и седем лева и петнадесет стотинки). Същата представлява 90 % от началната цена по предходната продан. Началната цена, от която ще започне наддаването за 21,99/46,10 ид. ч. от Наземен двоен гараж № 4 и № 5 е в размер на 11 822,63 лв. (единадесет хиляди осемстотин двадесет и два лева и шестдесет и три стотинки). Същата представлява 90 % от началната цена по предходната продан.Началната цена, от която ще започне наддаването за 25,91/78 ид. ч. от Апартамент № 20 е в размер на 18 519,98 лв. (осемнадесет хиляди петстотин и деветнадесет лева и деветдесет и осем стотинки). Същата представлява 90 % от началната цена по предходната продан. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр.София, бул. „Цар Борис ІІІ“ №54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798. и приключва на основание чл.489, ал.5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата/чл.488, ал.2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17 до 19 часа. За пазач на имота е назначен Георги Кехайов - управител на фирмата възложител „Синалко“ ООД, тел.: 0889 58 89 13 Тежести за имотите: Възбрана по настоящото изпълнително дело, вписана в СВ – гр.София, акт № 227, том ХVІ, дв.вх.рег.№59844/30.09.2016 г. за сумата от 108 009,67 лв.; Възбрана в полза на „Ар Джи Инвест“ ЕООД по изпълнително дело № 20167900401162 по мой опис, вписана в СВ-гр.София, акт № 5, том ХІV, дв.вх.рег. № 49070/10.08.2016 г. за сумата от 203 471,85 лв.; Искова молба, вписана в СВ-гр.София, акт № 129, том 15, дв.вх.рег. № 72739/23.11.2016г. (за Ап.20); Искова молба, вписана в СВ-гр.София, акт № 171, том 13, дв.вх.рег. № 61891/12.10.2016г. (за Ап.15 и Подземна гаражна клетка № 3) ИМОТИТЕ СЕ ПРОДАВАТ ОТДЕЛНО! Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG21 CECB 9790 1066 0623 00, BIC код CECBBGSF по изпълнително дело № 20167900400842 (чл. 489, ал. 1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. На основание чл. 489 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан /чл. 185 от ЗЗД/, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 28.02.2018 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл. 492 от ГПК.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
02/ 989 82 55
Определяне на купувач
[кога] на 28.02.2018 07:00
248464
Онлайн са 188 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение