Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 286219
Публикувано на 26.01.2018 09:10
Посещения: 25
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Лучия Тасева Тасева с рег. No: 737 обявява за публична продан
Производствен имот,25104 лв.,Топола
Обявлението е активно
от 05.02.2018
до 05.03.2018
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
с. Топола
Населено място:
с. Топола
Тип на имуществото:
Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект
Начална цена:
25104.00 лв.
Площ (в кв.м):
449.000
287681
Описание:

ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Топола, община Каварна, ул. "Девета" №8 /осем/, представляващо Поземлен имот с идентификатор 72693.501.209 /седем, две, шест, девет, три, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/27.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед КД-14-08-685/18.07.2008 г. на Началника на СГКК Добрич, с площ от 3492 /три хиляди четиристотин деветдесет и два/ кв.м., а по документ за собственост 3200 /три хиляди и двеста/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за стопански двор, стар идентифиактор: няма, номер по предходен план: квартал 22 /двадесет и втори/, парцел III /трети/, при съседи: 72693.501.208, 72693.501.210, 72693.501.184, 72693.501.175, 72693.501.234, ведно с построените в имота Сграда с идентификатор 72693.501.209.1 /седем, две, шест, девет, три, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, девет, точка, едно/ със застроена площ от 449 /четиристотин четиридесет и девет/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, предназначение: селскостопанска сграда, а по документ за собственост представляваща Телчарник - жилище със застроена площ от 436 /четиристотин тридесет и шест/ кв.м., и Сграда с идентификатор 72693.501.209.2 /седем, две, шест, девет, три, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, девет, точка, две/ със застроена площ от 308 /триста и осем/ кв.м., брой етажи: 1 /един, предназначение: селскостопанска сграда, заедно с всички подобрения и приращения в имота. Описание: Оценяваният поземлен имот се намира в западния край на с. Топола по ул. „Девета“ № 8 и граничи със СО Топола. Имотът отстои на 200 м. от центъра на селото, на 350 м. от международен път Е87 България-Румъния, на 10 км. от гр. Балчик, на 3 км. от гр. Каварна и на 3 км. от бреговата ивица. Поземленият имот е част от бившия Стопански двор на с. Топола, с подход по международен път Варна-Дуранкулак-Румъния и по асфалтова улица. При огледа се установи, че в имота има две стопански сгради, заснети на скицата съответно: сграда с идентификатор 72693.501.209.1 и площ от 449 кв.м., един етаж, предназначение: селскостопанска сграда; сграда с идентификатор 72693.501.209.2 и площ от 308 кв.м., един етаж, предназначение: селскостопанска сграда. По акт за собственост и по акт за договорна ипотека е описана една сграда с идентификатор 72693.501.209.1 и площ от 436 кв.м, а по скица с площ от 449 кв.м. Сградата се състои от коридор, от двете страни по едно складово помещение и три секции помещения за животни, с под-бетон, стени-циментова мазилка, таван-покривна конструкция, изградени край стените бетонови корита за храна. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: учредена Договорна ипотека, вписана в СВ - гр. Каварна, акт №77, том 1, дв.вх.рег.№3267/26.10.2010 г. за сумата 50000 лв., учредена Договорна ипотека, вписана в СВ - гр. Каварна, акт №58, том 1, дв.вх.рег.№1372/13.06.2011 г. за сумата 124800 лв.,вписана Възбрана, вписана в СВ - гр. Каварна, акт №60, том 1, дв.вх.рег.№594/12.03.2016 г. по изпълнително дело №20169010400027,вписана Възбрана, вписана в СВ - гр. Каварна, акт №138, том 1, дв.вх.рег.№1326/07.06.2016 г. по изпълнително дело №20167370400483.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
058/ 600 313
Определяне на купувач
[кога] на 07.03.2018 09:00
248510
Онлайн са 162 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение