Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 288358
Публикувано на 16.02.2018 13:08
Посещения: 9
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Георги Николов Самарджиев с рег. No: 885 обявява за публична продан
Земеделска земя,2398.4 лв.,Ракитово
Обявлението е активно
от 21.02.2018
до 21.03.2018
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Ракитово
Тип на имуществото:
Земеделска земя
Начална цена:
2398.40 лв.
Площ (в кв.м):
2998.000
289820
Описание:

Поземлен имот с идентификатор 62004.4.862 /шестдесет и две хиляди и четири, точка, четири, точка, осемстотин шестдесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-16/25.03.2010г., на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Ракитово, обл. Пазарджик, местност Кайряка, площ: 2998 кв.м. /две хиляди деветстотин деветдесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 214018, съседи на имота: 62004.4.872, 62004.4.917, 62004.4.874, 62004.4.859, 62004.4.860, 62004.4.861, 62004.4.863. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, е в размер на 2398,40 лв /две хиляди триста деветдесет и осем лева и четиридесет стотинки/, съставляваща 80% от цената, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
034/ 460 420
Определяне на купувач
[кога] на 23.03.2018 09:30
250595
Онлайн са 142 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение