Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 288468
Публикувано на 19.02.2018 14:48
Посещения: 8
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Георги Николов Самарджиев с рег. No: 885 обявява за публична продан
Жилищна сграда,33075 лв.,Мало Конаре
Обявлението е активно
от 27.02.2018
до 27.03.2018
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Мало конаре
Тип на имуществото:
Начална цена:
33075.00 лв.
Площ (в кв.м):
86.000
289930
Описание:

УПИ VIII-283 /урегулиран поземлен имот, означен като парцел осми, за имот с планоснимачен номер двеста осемдесет и трети/, в квартал 93 /деветдесет и трети/ по плана на с. Мало Конаре, обл. Пазарджик, с площ от 1380 кв.м. /хиляда триста и осемдесет квадратни метра/, при съседи на имота: изток-улица, запад- УПИ VII-283-Георги Атанасов Топкаров и Десислава Христова Топкарова, север-улица и юг-УПИ IX-282-Георги Борисов Минеков, ведно с построените в имота МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 86 кв.м. /осемдесет и шест квадратни метра/, състояща се от приземен и редовен жилищен етаж, ЖИЛИЩЕ /лятна кухня със стопанско помещение на площ от 40 кв.м./четиридесет квадратни метра/, и подобрение в имота-НАВЕС на площ от 56 кв.м. /петдесет и шест квадратни метра/. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, е в размер на 33 075 лв. / тридесет и три хиляди и седемдесет и пет лева/, съставляваща 90% от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 494, ал.2, във връзка с чл. 485 и чл.468, ал.1 от ГПК. Недвижимия имот е собственост на Георги Атанасов Топкаров и Десислава Христова Топкарова.Интересуващите се от горепосочените недвижими имоти могат да се явят в канцеларията на Районен съд гр.Пазарджик всеки работен ден, за да прегледат книжата. Всички желаещи да ги прегледат могат да сторят това чрез предварителна уговорка с ЧСИ Георги Самарджиев. Задатъкът за участие в публичната продан е в размер на 10 % върху началната цена на недвижимия имот и се внася предварително по следната сметка: "БАНКА ДСК", STSABGSF BG46STSA93000021410654, с титуляр Частен съдебен изпълнител Георги Самарджиев, рег. № 885, Окръжен съд град Пазарджик и следва да е постъпил в указаната сметка не по-късно от последния ден на проданта. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд – Пазарджик, ул. „Хан Крум“ №3, което се отразява във входящия регистър, съгласно чл. 489, ал.4 ГПК. В случай, че предложената цена е над 30 000 лева, всеки наддавач е длъжен да подаде Декларация за произход на средства съгласно чл.4, ал.7 и чл.6, ал.5, т.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), а наддавачът – юридически лице да подаде също Декларация за действителния собственик/-ци на юридическото лице съгласно чл.6, ал.2 от ЗМИП. Образци на наддавателното предложение и декларациите могат да бъдат получени в кантората на Частен съдебен изпълнител Георги Самарджиев. ОБЯВЯВАНЕТО на купувач ще се извърши на 29.03.2018г. (четвъртък) в 16:30 ч. от частния съдебен изпълнител в сградата на Районен съд – гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум“ №3 в присъствието на явилите се наддавачи, за което се съставя протокол ( чл. 492, ал. 1 ГПК ).

... [повече информация в документите по-горе]
Особености:
Жилищна сграда
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
034/ 460 420
Определяне на купувач
[кога] на 29.03.2018 13:30
250713
Онлайн са 128 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение